REG MAR
Xintela erhåller 4,8 miljoner kronor från Vinnova Lund, Sverige, 18 januari 2022 - Xintela har beviljats 4,8 miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen "Nya och förbättrade biologiska läkemedel i sjukvården". Bidraget avser f...
REG MAR
Xintela granted 4.8 million SEK from Vinnova Lund, Sweden, January 18, 2022 - Xintela has been granted SEK 4.8 million from Vinnova within the call "New and improved biological drugs in healthcare". The grant will support a...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Xintela Idag, den 17 januari 2022, hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB (publ). Vid stämman fattades beslut om utdelning av samtliga aktier i Targinta AB enligt nedan.
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ) Aktieägarna i Xintela AB (publ), org.nr 556780-3480, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 17 januari 2022 klockan 9.00 i bolagets lokaler på Medicon Village, Scheeletorget...
REG MAR
Xintela och ScanVet Animal Health A/S tecknar Letter of Intent Xintela meddelar idag att bolaget har tecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med det danska veterinärmedicinska bolaget ScanVet Animal Health A/S. Parterna avser att in...
REG MAR
Xintela and ScanVet Animal Health A/S sign Letter of Intent Xintela announces today that the company has signed a Letter of Intent with the Danish animal health company ScanVet Animal Health A/S. The parties intend to enter into an agreem...
REG
Xintela AB Delårsrapport januari - september 2021 Xintela AB Delårsrapport januari - september 2021
REG
Xintela AB Interim report January - September 2021 Xintela AB Interim report January - September 2021
REG MAR
Xintela erhåller lån om 9 MSEK Xintela AB meddelar idag att bolaget erhåller ett lån om 9 MSEK
Uppdatering av Xintelas och Targintas status och strategi Xintela utvecklar stamcellsbaserade behandlingar med fokus på artros och svårläkta bensår samt, genom det helägda dotterbolaget Targinta, riktade antikroppsbaserade behandlingar...
Update on status and strategy for Xintela and Targinta Xintela develops stem cell-based treatments with a focus on osteoarthritis and difficult-to-heal leg ulcers and, through its wholly owned subsidiary Targinta, targeted antibody-b...
REG
Ny styrelse har utsetts i Targinta AB Xintela AB meddelar att ny styrelse har utsetts i Targinta AB, ett helägt dotterbolag till Xintela AB. Jeffrey Abbey, Karin Wingstrand och Maarten de Château har valts som nya st...
REG
New board of directors appointed in Targinta AB Xintela AB announces the appointment of a new board of directors in Targinta AB, a wholly-owned subsidiary of Xintela. Jeffrey Abbey, Karin Wingstrand and Maarten de Château have...
Xintela tar EQSTEM, en stamcellsprodukt för hästar, mot marknaden I en nyligen avslutad studie på hästar visar stamcellsprodukten EQSTEM® signifikant minskad hälta hos hästar med artros till följd av en ledskada, vilket indikerar att produkten...
Xintela taking EQSTEM, a stem cell product for horses, towards the market In a recently completed study in horses, the stem cell product EQSTEM® shows significantly reduced lameness in horses with osteoarthritis (OA) due to joint injury, indicating tha...
REG MAR
Targinta väljer läkemedelskandidat för trippelnegativ bröstcancer Det prekliniska onkologibolaget Targinta har valt sin första läkemedelskandidat, TARG10, en terapeutisk antikropp riktad mot målproteinet integrin a10b1. TARG10 har visat kraftfu...
REG MAR
Targinta selects lead drug candidate for triple-negative breast cancer The preclinical stage oncology biotech company Targinta has selected its first lead drug candidate, TARG10, a therapeutic antibody targeting integrin a10b1. TARG10 has shown stro...
Xintela breddar klinisk utveckling av stamcellsprodukten XSTEM Lund, Sverige, 30 september 2021 - Xintela meddelar att bolaget utökar det kliniska utvecklingsarbetet av sin stamcellsprodukt XSTEM till nästa valda indikation, venösa bensår, d...