REG

Xintela AB Delårsrapport januari - september 2021

Xintela AB Delårsrapport januari - september 2021

Sammanfattning av delårsrapporten

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2021
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -10 910 (-8 315) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,14) SEK.
Soliditeten** uppgick per den 30 september 2021 till 77 (47) %.

Perioden 1 januari - 30 september 2021
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
Resultatet före skatt uppgick till -31 752 (-24 922) KSEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 (-0,43) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 89134 021 aktier, vilket är antal registrerade aktier per 30 september 2021. Vid samma period föregående år hade Bolaget 57542 856 aktier registrerade.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021
· Xintela bildar dotterbolag i Australien. (2021-07-01)
· Extra bolagsstämma i Xintela AB godkänner styrelsens förslag om nyemission av aktier. (2021-07-05)
· Xintela tecknar avtal med australiensisk CRO för klinisk studie. (2021-07-16)
· Xintela breddar klinisk utveckling av stamcellsprodukten XSTEM till venösa bensår. (2021-09-30)

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Targinta väljer läkemedelskandidat för trippelnegativ bröstcancer. (2021-10-15)
· Xintela tar EQSTEM, en stamcellsprodukt för hästar, mot marknaden. (2021-10-27)
· Ny styrelse har utsetts i Targinta AB. (2021-10-29)
· Uppdatering av Xintelas och Targintas status och strategi. (2021-11-04)
· Xintela erhåller lån om 9 MSEK. (2021-11-18)

Den fullständiga rapporten bifogas som pdf och finns tillgänlig på bolagets hemsida www.xintela.se/investerare#rapporter

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021, kl.08:30.


Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu går in i en klinisk utvecklingsfas. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].