REGMAR

Targinta väljer läkemedelskandidat för trippelnegativ bröstcancer

Det prekliniska onkologibolaget Targinta har valt sin första läkemedelskandidat, TARG10, en terapeutisk antikropp riktad mot målproteinet integrin a10b1. TARG10 har visat kraftfulla effekter både på cancerceller och i prekliniska tumörmodeller, med minskad tumörtillväxt och minskad metastasering i trippelnegativ bröstcancer.

Xintela, moderbolag till Targinta, har tidigare meddelat positiva prekliniska resultat i trippelnegativ bröstcancer för funktionsblockerande antikroppar riktade mot målproteinet integrin a10b1. Targinta har nu valt läkemedelskandidat, TARG10, som uppvisar utmärkta farmaceutiska såväl som farmakologiska egenskaper. Effektutvärding bekräftar hämmande effekter på cancercellers förmåga att växa, dela och sprida sig, och betydande effekter på tumörtillväxt och metastasering i prekliniska modeller för trippelnegativ bröstcancer.

De effekter som ses med Targintas antikroppar, däribland TARG10, skyddas av PCT-ansökan WO 2020/212416 vilken nyligen har preliminärgranskats (IPRP, International Preliminary Report on Patentability) av Europeiska Patentverket (EPO), och som tillerkänner nyhetsvärde och uppfinningshöjd för samtliga anspråk. Detta innebär att utsikterna att få ett godkänt patent baserat på denna PCT-ansökan är mycket goda.

"Valet av TARG10 som bolagets första läkemedelskandidat är en avgörande milstolpe för Targinta. Det är den första cancerantikropp som binder till och blockerar den unika cancermarkören integrin a10b1. Effekten av TARG10 på metastasering är avgörande och öppnar för möjligheten att etablera en ny och bättre behandling för trippelnegativ bröstcancer. Med stöd av en stark IP-portfölj, som skyddar Targintas exklusiva rättigheter att utveckla integrin a10b1-antikroppar mot cancer, drivs nu TARG10 in i preklinisk utvecklingsfas med sikte mot framtida kliniska studier i cancerpatienter", sa Per Norlén, VD på Targinta.

Integrin a10b1 är en kollagenbindande cellytereceptor som har viktiga funktioner för cellernas delning och förmåga att förflytta sig. Receptorn överuttrycks i vissa aggressiva cancertyper, såsom trippelnegativ bröstcancer och glioblastom.

Trippelnegativ bröstcancer är en aggressiv sorts cancer som svarar för 10-15% av alla bröstcancerdiagnoser. Den har stor benägenhet att spridas i kroppen och ger ofta upphov till återfall efter behandling. Behovet av nya behandlingar som kan förbättra patienternas överlevnad och livskvalitet är mycket stort.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Norlén, VD
E-post: [email protected]

Tel: 046 275 65 00

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 kl. 09:00.

Om Targinta
Targinta är ett prekliniskt onkologibolag som utvecklar nyskapande terapeutiska antikroppar mot aggressiva cancerformer som glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. Produktportföljen består av den prekliniska läkemedelskandidaten TARG10, en humaniserad funktionsblockerande antikropp riktad mot intergrin a10b1. Därutöver innehåller portföljen ett prekliniskt forskningsprogram som syftar till framtagande av en cellgiftsbestyckad antikropp (ADC) riktad mot intergrin a10b1. Targinta är ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ) med huvudkontor i Lund, Sverige. För ytterligare information vänligen se www.targinta.se.

Om Xintela
Xintela utvecklar innovativa patentskyddade stamcellsterapier och riktade cancerterapier baserade på markörteknologiplattformen XINMARKÒ. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för utveckling av stamcellsprodukter (XSTEMÒ) för sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingsalternativ, som ledsjukdomen artros. Xintela har byggt en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].