REGMAR

Xintela erhåller lån om 9 MSEK

Xintela AB meddelar idag att bolaget erhåller ett lån om 9 MSEK

Lånet löper med en månatlig ränta om 1,4% och förfaller till betalning senast 28 februari 2022.

"Lånet ger oss möjlighet att arbeta vidare med den tidigare kommunicerade avknoppningen av vårt dotterbolag Targinta och med finansieringslösningar för både Xintela och Targinta", säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: [email protected]
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Denna information är sådan som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 22:14 CET.

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu går in i en klinisk utvecklingsfas. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].