KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Curira AB Aktieägarna i Curira AB kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 9 augusti 2023 kl. 14:00 i Curira AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. 
Förlängd teckningstid i företrädesemission Härmed meddelas det att styrelsen i Curira AB (publ) har fattat beslut om att förlänga teckningstiden för den tidigare kommunicerade företrädesemissionen. Den nya teckningstiden...
Förlängd teckningstid i företrädesemission Härmed meddelas det att styrelsen i Curira AB (publ) har fattat beslut om att förlänga teckningstiden för den tidigare kommunicerade företrädesemissionen. Den nya teckningstiden...
Kortfattad information om den beslutade företrädesemissionen Bolagets årsstämma den 9 juni 2023 godkände den föreslagna företrädesemissionen. I detta pressmeddelande presenteras en sammanfattning av syftet och bakgrunden till emissionen, s...
Kommunike från årsstämman den 9 juni 2023 i Curira AB (publ) Årsstämman i Curira AB hölls den 9 juni 2023 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Linnégatan 87D iStockholm.
Curira AB (publ), org. nr. 556979-1477, kallar till årsstämma den 9 juni 2023 kl. 14.00 på Linnégatan 87D i Stockholm Aktieägarna i Curira AB kallas till årsstämma fredagen den 9 juni 2023 kl. 14:00 i Curira AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm.
VD-ord Bästa aktieägare 
REG MAR
Avslag på dotterbolaget Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion Efter att Stockholms tingsrätt avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion ingav dotterbolaget den 29 juli 2022 en ny ansökan om företagsrekonstruktion till S...
REG MAR
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte dotterbolagen prövningstillstånd i inhibitionsfrågan Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat beslutet att inte bevilja Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB prövn...
REG MAR
Rättelse: Beslut i fråga om dotterbolagens ansökningar om företagsrekonstruktion I dagens pressmeddelande som publicerades kl 13:10 angavs felaktigt att tingsrätten beslutat om inhibition avseende Ellas Assistans AB. Korrekt är dock att Stockholms tingsrätt i...
REG MAR
Tingsrätten har beslutat om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB har den 28 juli 2022 ansökt om företagsrekonstruktion....
REG MAR
Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB ansöker om rekonstruktion.
REG MAR
Kammarrätten har upphävt förvaltningsrättens inhibitionsbeslut. Domen kommer skyndsamt att överklagas. Kammarrätten har meddelat dom i vilken förvaltningsrättens inhibitionsbeslut har upphävts. Domen kommer skyndsamt att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 
REG MAR
Inhibition beviljat Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.
REG MAR
Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats. Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas. Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och y...
REG MAR
Delårsrapport Q1 2022 Första kvartalet 2022  • Nettoomsättning för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till 196 605 (5 224) tkr. • Rörelseresultat före avskrivningar och direktnedskrivnin...
REG MAR
CURIRA AB TILLSÄTTER NY KONCERNCHEF Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlö...
CR VENTURES AB BYTER BOLAGSNAMN TILL CURIRA AB CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn o...

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat