KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Curira AB

Aktieägarna i Curira AB kallas till årsstämma onsdagen den 19 juni 2024 kl. 13:00 i Convendum:s lokaler, Kungsgatan 9, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägarna i Curira AB, org.nr 556979-1477, kallas härmed till stämman onsdagen den 19 juni 2024 kl. 13:00 i Convendum:s lokaler, Kungsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 12.00.

 

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 12 juni 2024, dels anmäla sig till bolagsstämman senast lördag den 15 juni 2024, per post till Curira AB, c/o Quality Consulting SLEK AB, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

 

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, investor.curira.se, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 2 juni 2024. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 13 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 696 676, varav 133 333 A-aktier och 12 563 343 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala antalet röster i Curira AB per dagen för denna kallelse är därmed 13 782 454. Bolaget äger inga egna aktier.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2023
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 1. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
 3. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
 4. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 5. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 6. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna föreslår att ledamot Magnus Clarenbring väljs som ordförande vid stämman.

 

Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

 

Punkt 10 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Aktieägarna föreslår att ansvarsfrihet ges till styrelse och verkställande direktör.

 

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägarna förslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre, utan suppleanter. Aktieägarna föreslår

vidare att bolaget ska ha en revisor utan revisionssuppleanter.

 

Punkt 12 - Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägarna föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsen.

Aktieägarna föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd, löpande räkning.

 

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor

Aktieägarna föreslår att styrelsens sammansättning inte ändras och att sittande styrelse är kvar.

 

Sittande styrelse:

Niklas Nordström, Led & Ordf

Göran Fjällborg, Led

Magnus Clarenbring, Led

 

Styrelsen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till bolagets revisor, för närvarande med Joakim Åström som huvudansvarig revisor.

 

Punkt 14 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser.

 

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

 

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

 

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

ÖVRIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida, investor.curira.se, under minst tre veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.

 

AKTIEÄGARNAS FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Curira AB har organisationsnummer 556979-1477 och säte i Stockholm.

 

_________________

Stockholm i maj 2024

Curira AB


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat