KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CURIRA AB

Aktieägarna i Curira AB, org.nr 556979-1477, kallas härmed till stämman tisdagen den 5 mars 2024 kl. 11:00, hos Quality Consulting AB, Kungsgatan 9, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 februari 2024, dels anmäla sig till bolagsstämman senast måndagen den 28 februari 2024, per post till Curira AB, Linnégatan 87 D, 115 23 Stockholm, eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, investor.curira.se, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndag den 26 februari 2024. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdag den 28 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 696 676, varav 133 333 A-aktier och 12 563 343 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala antalet röster i Curira AB per dagen för denna kallelse är därmed 13 782 454. Bolaget äger inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
 9. Godkännande av styrelsens emissionsbeslut
 10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar, att ändra bolagsordningen enligt nedan:

 

Nuvarande lydelse

 • 4 AKTIEKAPITAL

                                                    

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 4 687 500 kronor och högst 18 750 000 kronor.

 

Aktie kan utges i två serier, serie A med högst 100 % av aktiekapitalet och serie B med högst 100 % av aktiekapitalet. Aktie av serie A har 10 röster, aktie av serie B har 1 röst.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller genom kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare for teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller genom kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A och serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

 

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission i form av utgivande av nya aktier, ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som Finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

 

Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

Föreslagen lydelse

 • 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 11 814 115 kronor och högst 47 256 460 kronor.

 

Aktie kan utges i två serier, serie A med högst 100 % av aktiekapitalet och serie B med högst 100 % av aktiekapitalet. Aktie av serie A har 10 röster, aktie av serie B har 1 röst.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller genom kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare for teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller genom kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A och serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

 

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission i form av utgivande av nya aktier, ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som Finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

 

Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

Nuvarande lydelse

 • 5 AKTIEANTAL

Antalet aktier i bolaget ska vara högst 12 500 000 och högst 50 000 000.

 

Föreslagen lydelse

 • 5 AKTIEANTAL

Antalet aktier i bolaget ska vara högst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

 

Punkt 8 - Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår minskning av aktiekapitalet med 4 261 254 kr till 500 000 kr. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

 

För giltigt beslut om minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare

representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda

aktierna.

 

Punkt 9 - Godkännande av styrelsens emissionsbeslut

Styrelsen fattade den 27 december 2023 ett beslut om nyemission, villkorat av stämmans godkännande samt godkännande av punkt 7 och 8. Emissonsbeslutet i sin helhet finns i bilaga 1.

ÖVRIGA HANDLINGAR

Fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida, investor.curira.se, minst två veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_________________

Stockholm i februari 2024

Curira AB


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat