KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Curira AB

Aktieägarna i Curira AB kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 9 augusti 2023 kl. 14:00 i Curira AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. 

ANMÄLAN

Aktieägarna i Curira AB, org.nr 556979-1477, kallas härmed till stämman onsdagen den 9 augusti 2023 kl. 14:00 hos bolaget, Linnégatan 87 D i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 1 augusti 2023, dels anmäla sig till bolagsstämman senast måndagen den 7 augusti 2023, per post till Curira AB, Linnégatan 87 D, 115 23 Stockholm, eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, investor.curira.se, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdag den 1 augusti 2023. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndag den 31 juli 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 696 676, varav 133 333 A-aktier och 12 563 343 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala antalet röster i Curira AB per dagen för denna kallelse är därmed 13 782 454. Bolaget äger inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av 1 ledamot och 1 suppleant
  8. Val av ställföreträdare för dotterbolag
  9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen som tillsattes vid årsstämman den 9:e juni 2023 ("Styrelsen") framför sitt förslag om att utse Niklas Nordström till ordförande vid bolagsstämman.

 

Punkt 7 - Val av 1 ledamot och 1 suppleant

Styrelsen föreslår att tillsätta en ny ledamot och en suppleant i bolaget. Inga specifika kandidater har föreslagits ännu, och valet av personer kommer att fastställas vid stämman.

 

Punkt 8 - Val av ställföreträdare för dotterbolag

Styrelsen föreslår att utse en ställföreträdare för bolagets dotterbolag som befinner sig i konkurs. Inga specifika kandidater har föreslagits ännu, och valet av person kommer att fastställas vid stämman.

ÖVRIGA HANDLINGAR

Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida, investor.curira.se, under minst två veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.

AKTIEÄGARNAS FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Curira AB har organisationsnummer 556979-1477 och säte i Stockholm.

_________________

Stockholm i juli 2023

Curira AB

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat