Kommuniké från extra bolagstämma 5 mars 2024

Curira AB höll extra bolagsstämma i Stockholm den 5 mars 2024. Nedan följer besluten i sammandrag.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen avseende gränser för aktiekapitalet och antal aktier enligt följande.

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 11 814 115 kronor och högst 47 256 460 kronor.

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

 

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, en minskning av aktiekapitalet med 4 261 254 kr till 500 000 kr. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

 

Godkännande av nyemission

Stämman godkände nyemissionen som styrelsen fattade beslut om den 27 december 2023. Emissonsbeslutet i sin helhet finns i bilaga 1 till kallelsen.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Sam Lindskog, VD

E-mail: [email protected]

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat