Kortfattad information om den beslutade företrädesemissionen

Bolagets årsstämma den 9 juni 2023 godkände den föreslagna företrädesemissionen. I detta pressmeddelande presenteras en sammanfattning av syftet och bakgrunden till emissionen, samt information om erbjudandet.

En PDF-version av teckningslistan bifogas med pressmeddelandet.

Emissionens erbjudande


1. Emissionen omfattar högst 12 696 676
aktier och kan öka aktiekapitalet med
högst 4 761 254 SEK.


2. Teckningskursen är 1,35 SEK per aktie.


3. Aktieägare på avstämningsdagen den
8 juni 2023 har företrädesrätt att teckna
aktier.


4. Aktieägare som på avstämningsdagen
(8 juni 2023) innehar en (1) aktie ger rätt
till teckning av en (1) ny aktie.


5. Avstämningsdagen är den 8 juni 2023
och teckningstiden pågår från 16 juni till
30 juni 2023, med möjlighet till
förlängning enligt styrelsens beslut.


6. Fördelning av tilldelningen sker först till
de som tecknat med teckningsrätter,
sedan till de som tecknat utan
teckningsrätter baserat på antalet
tecknade aktier, och om det behövs
genom lottning. Allmänheten kommer
också att få möjlighet att teckna aktier.


7. Betalning för tecknade aktier ska ske
inom 5 bankdagar efter att
avräkningsnotan har skickats ut.


8. Aktier som tecknas ger rätt till
vinstutdelning från den första
avstämningsdagen för utdelning efter att
aktierna registrerats i aktieboken.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat