Kommunike från årsstämman den 9 juni 2023 i Curira AB (publ)

Årsstämman i Curira AB hölls den 9 juni 2023 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Linnégatan 87D i
Stockholm.


Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget för verksamhetsåret
2022.


Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2022 samt att årets förlust
skulle överföras i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.


Ansvarsfrihet
Årstämman fattar beslutet att bordlägga punkten om ansvarsfrihet och ajournera stämman till klockan
13:00 fredag 4 augusti 2023 vid bolagets kontor på Linnégatan 87D.


Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 3, utan suppleanter. Vidare beslutade
stämman att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

Vid årsstämman beslutades följande: Fredrik Crafoord och Cristina Husmark Persson, Mikael
Odenberg och Ali Karimi avgår som styrelseledamöter.

Årsstämman valde att tillsätta Niklas Nordström som ny ledamot och styrelseordförande, tillsammans
med Göran Fjällborg och Björn Modén som nya styrelseledamöter.


Revisor
Årsstämman beslutade om val av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade
revisorn Joakim Åström som huvudansvarig revisor.


Styrelse- och revisionsarvode
Det beslutades på årsstämman att inget arvode ska utgå till styrelsen. Därtill beslutades det att arvodet
till revisorn skulle utgå enligt en godkänd, löpande räkning.


Ändring av bolagsnamn
Stämman beslutade att avvisa förslaget om att ändra namn till Exigena AB (publ). Namnet kommer
fortsättningsvis att vara Curira AB (publ).


Bemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett
belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med
apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare
rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av
strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om företrädesemission
Årstämman beslutar att godkänna föreslagen företrädesemission enligt kommunicerad i kallelsen till
årsstämman.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sam Lindskog, VD, Curira AB
E-post: [email protected]
www.curira.se

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat