VD-ord

Bästa aktieägare 

Det är med tungt sinne som jag kan konstatera att händelserna under våren och sommaren inneburit en allt annan än en positiv utveckling för Curira AB och dess tillståndspliktiga dotterbolag. 

Tillstånden att bedriva verksamhet med personlig assistans återkallades av IVO den 20 juni 2022. Efter att dotterbolagen beviljats inhibition av förvaltningsrätten upphävde kammarrätten inhibitionsbesluten den 26 juli 2022. Däremellan passade Försäkringskassan den 21 juni även på att försvåra för dotterbolagen genom att besluta om att dotterbolagen inte längre fick vara mottagare av kundernas assistansersättning. Det sistnämnda innebar att Försäkringskassan istället tillämpade huvudregeln att betala ut ersättningen till våra kunder varefter dotterbolagen fick fakturera kunderna för den assistans som utförts. Dotterbolagen visade dock prov på en hög resiliens då verksamheterna snabbt kunde ställa om och effektivt lägga om rutinerna för att svara upp mot de negativa effekterna som Försäkringskassans beslut medförde.  

Att lagstiftningen tillåter att beslut om återkallelse av tillstånd ska gälla omedelbart kan givetvis ifrågasättas. Även IVO:s valda tidpunkt att återkalla tillstånden - dvs dagarna innan midsommar och inför stundande semestertider -  kan ifrågasättas. Detta särskilt mot bakgrund av att IVO inte identifierat några missförhållanden eller annat som motiverade någon form av brådska i frågan. 

Vid upphävandet av inhibitionen och då Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelade dotterbolagen prövningstillstånd, stod dotterbolagen inför faktumet att de inte längre kunde tillhandahålla personlig assistans. I anledning av detta ansökte dotterbolagen om företagsrekonstruktion med ett uttalat syfte att omstrukturera verksamheterna till servicebolag för assistansberättigade som själva anordnar sin assistans. Tjänsten erbjöds såväl befintliga kunder som andra assistansberättigade. Vi bedömde att vi hade bärkraft i detta och att vi volymmässigt skulle kunna utvecklas till allt större omsättning. Lystra Personlig Assistans AB:s, Melius Assistans AB:s och Lystra Assistans Väst AB:s ansökningar beviljades den 29 juli. Ellas Assistans ansökan avslogs. Efter Skatteverkets yrkande om att de beviljade företagsrekonstruktionerna skulle upphävas så beslutade tingsrätterna, efter genomförda borgenärssammanträden, att rekonstruktionerna skulle avbrytas. I anledning av detta kvarstod ingen annan utväg än att ansöka om konkurs för Lystra Personlig Assistans AB, Melius Assistans AB och Lystra Assistans Väst AB.   

I anledning av att Högsta förvaltningsdomstolens inte beviljade dotterbolagen prövningstillstånd i inhibitionsfrågan, beslutade NGM att avbryta noteringsprocessen. Detta då NGM bedömde att det saknades förutsättningar att slutföra omnoteringsprocessen inom överskådlig tid.

De motgångar som sommaren bjudit på har på inget sätt fått vare sig mig eller styrelsen att tappa gnistan. Oaktat den minst sagt olyckliga utvecklingen för de tidigare tillståndspliktiga dotterbolagen så fortsätter verksamheten i Curiras andra icke tillståndspliktiga bolag. Curiras ledning och styrelse har givetvis påbörjat arbetet med att planera för utvecklingen av Curiras fortsatta verksamhet och information rörande dessa planer kommer att kommuniceras till samtliga aktieägare så snart möjlighet ges.

Adam Grabavac

[email protected]

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat