Kommuniké från extra bolagsstämma den 4 oktober 2022 i Slitevind AB (publ). Extra bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och utövande av rösträtt kunde endast ske genom förhandsröstning (poströstning) före stäm...
SLITEVIND AVNOTERAS OCH SISTA DAGEN FÖR HANDEL BLIR DEN 21 SEPTEMBER 2022 Slitevind AB (publ) ("Slitevind") har genom pressmeddelande den 25 augusti 2022 kommunicerat att Slitevind har ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Gro...
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SLITEVIND AB (PUBL) Aktieägarna i Slitevind AB (publ), org. nr. 556453-2819 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2022. Styrelsen har beslutat att den extra bolag...
SLITEVIND ANSÖKER OM AVNOTERING Den 1 augusti 2022 lämnade Orrön Energy Holding AB, ett helägt dotterbolag till Orrön Energy AB (publ) ("Orrön Energy"), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Slite...
REG MAR
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 finns nu tillgänglig Andra kvartalet för koncernen i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 38 945 TSEK (18 907 TSEK). • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19 944 TSEK (...
WEBBMÖTE DEN 16 AUG KL 18 MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE AV SLITEVIND AB Webbsänd presentation En webbsänd presentation kommer att hållas klockan 18.00 den 16 augusti 2022, där Slitevinds verkställande direktör Jonas Dahlström, kommer att presentera E...
REG MAR
UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR SLITEVIND AB MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE Styrelsen för Slitevind rekommenderar enhälligt aktieägarna i Slitevind att acceptera Orrön Energys offentliga uppköpserbjudande.
REG MAR
Produktionsrapport andra kvartalet 2022 Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under andra kvartalet till 85 GWh (68 GWh).
REG
Nyttjande av optioner i Slitevind AB (publ) Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") offentliggör idag att samtliga 150 000 st teckningsoptioner TO2022 som innehas av VD Jonas Dahlström och tidigare teknisk chef G...
REG MAR
Slitevind AB (publ) når 0,5 TWh produktionskapacitet i Koncernen Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Stugyl på gotländska Näsudden genom förvärv av ytterligare ca 8 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm.
REG MAR
Slitevind AB (publ) ökar ägandet på Näsudden Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Näsudden Väst (NVA) på gotländska Näsudden genom förvärv av ytterligare ca 22 GWh produktion i prisområde 3 St...
Kommuniké från årsstämma den 17 maj 2022 i Slitevind AB (publ). Årsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och utövande av rösträtt kunde endast ske genom förhandsröstning (poströstning) före stämman. Vid...
REG MAR
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 Första kvartalet för koncernen i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 40 337 TSEK (29 079 TSEK). • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 937 TSEK...
REG
Årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig Slitevind AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2021 finns nu tillgänglig på vår hemsida https://slitevind.se.
REG
Kallelse till årsstämma i Slitevind AB (publ) Aktieägarna i Slitevind AB (publ), 556453-2819 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022.                            Styrelsen har beslutat att årsstämman...
REG MAR
Produktionsrapport första kvartalet 2022 Elproduktionen för Slitevindkoncernens anläggningar uppgick under första kvartalet till 135 GWh (88 GWh).
REG MAR
Slitevind genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 34,3 miljoner kronor EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA...
REG MAR
Slitevind utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA...

Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847