Kommuniké från årsstämma den 17 maj 2022 i Slitevind AB (publ).

Årsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och utövande av rösträtt kunde endast ske genom förhandsröstning (poströstning) före stämman.

Vid årsstämma den 17 maj i Slitevind AB (publ) beslutades att:

  • Fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkningen,
  • ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2021,
  • styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,
  • arvode utgår med 100 000 kr om året till styrelsens ordförande och 50 000 kr om året till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning,
  • omvälja styrelseledamöterna Bo Ahlkvist, Christina Bellander, Jonas Dahlström, Theodor Jeansson, Jonas Mårtensson och Björn Carlsson. Fredrik Lindahl hade avböjt omval,
  • omvälja Christina Bellander till styrelsens ordförande,
  • omvälja Anders Andersson till revisor och Roger Mirchandani som revisorssuppleant,
  • bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler innebärande att sammanlagt högst 700 000 nya aktier kan komma att utges i Bolaget. Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

Visby den 17 maj 2022

Slitevind AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

Slitevind AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 16.00 CEST.


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847