REG

Nyttjande av optioner i Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) ("Slitevind" eller "Bolaget") offentliggör idag att samtliga 150 000 st teckningsoptioner TO2022 som innehas av VD Jonas Dahlström och tidigare teknisk chef Göran Bylund har nyttjats genom teckning av 150 000 st aktier ("Emissionen"). Bolaget tillförs 5 055 000 kr, antalet aktier ökar med 150 000 till 7 117 067 och aktiekapitalet ökar med 1 500 000 kr till 71 170 670 kr när emissionen registrerats. VD Jonas Dahlström ägande i bolaget uppgår därmed till totalt 213 000 st aktier.

Enligt beslut från årsstämman 2018-06-08 erbjöds VD Jonas Dahlström och teknisk chef Göran Bylund möjlighet att teckna tillsammans 100 000 st teckningsoptioner av serie 2018/2021 ("TO2021") och 150 000 st optioner av serie 2012/2022 ("TO2022").


Varje TO2022 (150 000 st) innebar rätt att teckna en ny aktie i Slitevind AB under perioden 1 januari 2022 - 30 juni 2022 till kurs 33,70 kr per aktie.

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Dahlström, VD 070-228 44 04           

 

Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE.  Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 20.00 CEST.

 

Om Slitevind
Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite och är en etablerad aktör inom förnybar och miljövänlig vindkraftsproduktion. Koncernen äger driftsatta vindkraftverk till ett bokfört värde om cirka 820 Mkr. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och har sedan 2015 ökat den årliga produktionen från cirka 75 GWh till dagens cirka 500 GWh. Slitevinds vindkraftverk är fördelade över stora delar av Sverige med parker på exempelvis Gotland, Öland, Skåne och på Orust samt i Ludvika, Sandviken, Bollnäs, Nordanstig och Kramfors kommuner, tillkommer gör även fyra vindkraftverk i Finland. Huvudkontoret ligger i Visby. För mer information, vänligen besök: https://slitevind.se/


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847