REGMAR

Slitevind AB (publ) ökar ägandet på Näsudden

Slitevind AB ("Slitevind" eller "Koncernen") ökar ägandet i projekt Näsudden Väst (NVA) på gotländska Näsudden genom förvärv av ytterligare ca 22 GWh produktion i prisområde 3 Stockholm.

Slitevind har ingått avtal om förvärv av totalt 27% andel i vindkraftparken Näsudden Väst (NVA) med driftbolaget Näsudden Väst Administration AB (NVAB) på Gotland, motsvarande ca 22 GWh normalårsproduktion. Köpeskillingen uppgår till drygt 70 MSEK och finansieras med eget kapital och banklån. Projekt NVA omfattar 10 st Vestas V90 från 2012 med en normalårsproduktion om ca 82 GWh. Slitevindkoncernen äger sedan tidigare ca 47% i NVA och blir efter förvärvet majoritetsägare i projektet varmed driftbolaget NVAB kommer konsolideras i Slitevinds koncernredovisning. Koncernens normalårsproduktion uppgår efter transaktionen till ca 475 GWh där minoritetens andel utgör ca 50 GWh. Tillträde är avtalat till första oktober 2022 och investeringen förväntas bidra positivt till koncernens resultat från och med fjärde kvartalet.

Investeringen är i linje med Slitevinds strategi att aktivt delta i konsolideringen av marknadssegmentet med mindre parker och öka ägandet i områden där vi redan är representerade. Slitevindkoncernen har sedan 2015 ökat den årliga produktionskapaciteten från 75 GWh till dagens ca 475 GWh.

Koncernens beräknade produktionskapacitet för rullande 12 månader uppgår efter förvärvet till 475 GWh, minoritetens andel utgör ca 50 GWh.

 

Visby den 22 juni 2022
Slitevind AB 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE.  Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Denna information är sådan information som Slitevind AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juni 2022 kl. 08.30 CEST

Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847