Kommuniké från extra bolagsstämma den 4 oktober 2022 i Slitevind AB (publ).

Extra bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och utövande av rösträtt kunde endast ske genom förhandsröstning (poströstning) före stämman.

Vid extra bolagsstämma den 4 oktober 2022 i Slitevind AB (publ) beslutades att:

  • ändra bolagsordningen i enlighet med i kallelsen intaget förslag;
  • fastställa antalet styrelseledamöter till tre ordinarie ledamöter utan suppleanter;
  • omvälja styrelseledamoten Jonas Dahlström samt nyvälja Espen Hennie och Andrew Harber som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
  • principer för tillsättande av valberedning inte ska tillämpas efter avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Samtliga stämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

Visby den 4 oktober 2022

Slitevind AB

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, +46 70-228 44 04

 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2022.

Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847