KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SLITEVIND AB (PUBL)

Aktieägarna i Slitevind AB (publ), org. nr. 556453-2819 ("Bolaget"), kallas härmed till extra 
bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2022. 
Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av 
aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före 
stämman. 
Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt 
sammanställt den 4 oktober 2022.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken per måndagen den 26 september 2022, dels senast måndagen den 3 oktober 2022 anmäla 
sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten 
är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras 
genom poströstning.


FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, 
förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget 
namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 26 
september 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos 
förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. 
Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 28 september 2022 kommer att 
beaktas vid framställningen av aktieboken.


POSTRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. 
poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska aktieägarna använda ett formulär som 
tillhandahålls på Bolagets hemsida, www.slitevind.se. Formuläret fylls i och skickas in antingen per
epost till [email protected] eller med brev på posten till Slitevind AB, "Bolagsstämma", Box 3041,
621 11 Visby. Observera att poströstningsformuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 3 oktober 
2022.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten 
(d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i 
poströstningsformuläret. 

OMBUD M.M.
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av 
aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran 
och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.slitevind.se. Om aktieägaren är en juridisk person 
ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, inte äldre än ett (1) år, som utvisar behörig 
firmatecknare biläggas formuläret. 


AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att 
det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka 
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 
Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före extra 
bolagsstämman, d.v.s. senast den 24 september 2022, till Slitevind AB, Box 3041, 621 11 Visby, eller 
per e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets 
hemsida www.slitevind.se senast torsdagen den 29 september 2022. Upplysningarna skickas även 
inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress. 


FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 
8. Fastställande av arvode till styrelsen.
9. Val och entledigande av styrelseledamöter.
10. Beslut om att principer för tillsättande av valberedning inte ska tillämpas efter 
avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.
11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten.


FÖRSLAG TILL BESLUT
Extra bolagsstämman har sammankallats på begäran av Orrön Energy Holding AB ("Orrön Energy") 
som efter utbetalning av vederlaget i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Bolaget 
kommer att kontrollera minst 91,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen 
för den extra bolagsstämman. Orrön Energys förslag till beslut framgår nedan.


Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att bolagsstämman utser Christina Bellander till stämmoordförande.


Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på 
bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.


Punkt 4 - Val av justeringsperson
Orrön Energy föreslår att Henrika Frykman, som representerar Orrön Energy, (eller, vid förhinder, den 
som Orrön Energy istället anvisar) väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar 
även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.


Punkt 6 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Orrön Energy föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.
Nuvarande lydelse 
§ 6 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst 
nio styrelseledamöter med högst fyra 
suppleanter. Styrelseledamöterna och 
suppleanterna väljs på ordinarie 
bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa 
ordinarie bolagsstämma.

Föreslagen lydelse
§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio 
styrelseledamöter med högst fyra 
suppleanter. 


Punkt 7 - Fastställande av antal styrelseledamöter 
Orrön Energy föreslår att bolagsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska minskas från sex 
(6) till tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 


Punkt 8 - Fastställande av styrelsearvoden
Orrön Energy föreslår att inget arvode ska utgå för styrelsens arbete och således föreslås att styrelsens 
arvoden förändrat ska uppgå till noll (0) kronor vardera.


Punkt 9 - Val och entledigande av styrelseledamöter 
Orrön Energy föreslår att bolagsstämman, med entledigande av Christina Bellander, Bo Ahlkvist, 
Theodor Jeansson, Jonas Mårtensson och Björn Carlsson från sina uppdrag som styrelseledamöter, 
beslutar om nyval av Espen Hennie och Andrew Harber samt omval av Jonas Dahlström som ordinarie 
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om föreslagna ledamöter
Espen Hennie är CFO i Orrön Energy. Espen är född 1980 och har en Master of Science i finansiell 
ekonomi från BI Norwegian Business School, Oslo. Från 2007 till 2013 jobbade han som aktieanalytiker 
vid en av de största investeringsbankerna i Norden och sedan 2013 har han haft olika positioner inom 
Lundin Energys finansavdelning. Vid sammanslagningen av Lundin Energys E&P-verksamhet med Aker 
BP hade Espen rollen som Corporate Finance and Planning Director. Lundin Energy har därefter bytt 
namn till Orrön Energy. Espen tillträdde tjänsten som CFO den 1 juli 2022.


Andrew Harber, född 1956, har studerat business på Vejle College i Danmark. Han har jobbat i 
energisektorn i drygt 45 år, inklusive 10 år för Shell Exploration i London innan han anslöt till Lundinkoncernen
1995. Inom den tidigare E&P-verksamheten i Lundin Energy har han jobbat som General 
Manager i Storbritannien, Indonesien och Nederländerna, samt inom VP Corporate Services. Andrew 
var en nyckelperson vid försäljningen av den holländska E&P-verksamheten 2018, vilket var en del av 
IPC spin-offen från Lundin Energy 2017. Han har sedan dess varit en icke ledande direktör för flera 
bolag i Lundin-koncernen. Efter sammanslagningen av Lundin Energys E&P-verksamhet med Aker BP 
blev Andrew vald till styrelseledamot i Orrön Energy.

Punkt 10 - Beslut om att principer för tillsättande av valberedning inte ska tillämpas efter 
avnoteringen av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market
På begäran av Orrön Energy har styrelsen ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First 
North Growth Market.
Orrön Energy föreslår att bolagsstämman beslutar att de principer för tillsättande av valberedningen 
som antogs vid årsstämman 2020 inte längre ska tillämpas efter avnoteringen av Bolagets aktier från 
Nasdaq First North Growth Market.

Punkt 11 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den 
styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av de på bolagsstämman 
fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som 
finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf
____________________
Visby 1 september 2022
Slitevind AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04
Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified 
Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800). 
Denna information är publicerad den 1 september 2022 kl. 14.45 CEST


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847