Kommentar från styrelsen i Backaheden Fastighets AB angående budpliktsbud från Stenhus Fastigheter I Norden AB Backaheden Fastighets AB:s ("Backaheden" eller "Bolaget") huvudägare Stenhus Fastigheter I Norden AB ("Stenhus") har idag offentliggjort ett kontant budpliktsbud avseende aktiern...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Backaheden Fastighets AB Aktieägarna i Backaheden Fastighets AB, org.nr. 559263-8240, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 september 2023 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler,...
REG
Backaheden tillförs cirka 111 MSEK i företrädesemissionen EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE,...
REG MAR
Backaheden offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE,...
REG
Backaheden publicerar prospekt i samband med företrädesemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE,...
REG MAR
Backaheden Fastighets AB halvårsrapport januari - juni 2023 Halvåret januari - juni 2023 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 25 380 (23 246) tkr • Driftnettot uppgick till 19 377 (19 397) tkr, resulterande i en övers...
REG MAR
Backaheden Fastighets AB ingår avtal om förvärv av fyra fastigheter för cirka 150 MSEK Backaheden Fastighets AB ingår avtal om förvärv av fyra fastigheter för cirka 150 MSEK från Hedin Group AB som finansieras genom en fullt säkerställd företrädesemission om cirka...
REG MAR
Backaheden Fastighets AB delårsrapport januari - mars 2023 Perioden januari - mars 2023 • Hyresintäkter inklusive serviceintäkter, uppgick till 13 218 (11 265) tkr • Driftnettot uppgick till 10 279 (8 659) tkr, resulterande i en översko...
Backaheden Fastighets AB tecknar nytt hyresavtal med Erikshjälpen Backaheden Fastighets AB har tecknat ett nytt femårigt hyresavtal med Erikshjälpen. I enlighet med det nya hyresavtalet kommer Backaheden Fastighets AB att modernisera cirka 2 60...
REG
Kommuniké från årsstämma den 4 april 2023 i Backaheden Fastighets AB Vid årsstämma den 4 april 2023 i Backaheden Fastighets AB fattades följande beslut: • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkensk...
REG
Backaheden Fastighets AB publicerar årsredovisning för 2022 Backaheden Fastighets AB publicerar årsredovisning för 2022 För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Backaheden Fastighets AB (publ) Telef...
REG
Kallelse till årsstämma i Backaheden Fastighets AB Aktieägarna i Backaheden Fastighets AB, org.nr. 559263-8240, kallas härmed till årsstämma den 4 april 2023 klockan 14:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park...
REG MAR
Backaheden Fastighets AB publicerar bokslutskommuniké januari - december 2022 Perioden januari - december 2022 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 45 312 (42 451) tkr • Driftnettot uppgick till 38 094 (34 971) tkr, resulterande i en ö...
REG MAR
Backaheden Fastighets AB delårsrapport januari - september 2022 Perioden januari - september 2022 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 34 867 (31 244) tkr • Driftnettot uppgick till 29 550 (25 620) tkr, resulterande i en...
Rättelse: Backaheden Fastighets AB halvårsrapport januari - juni 2022 Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska innehålla MAR etikett.
Backaheden Fastighets AB halvårsrapport januari - juni 2022 Halvåret januari - juni 2022 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 23 246 (20 560) tkr • Driftnettot uppgick till 19 397 (16 906) tkr, resulterande i en övers...
Flaggning i Backaheden Fastighets AB Backaheden Fastighets AB ("Backaheden") har erhållit information om att Xrosspoint Invest AB ("Xrosspoint"), org. nr 559320-6104 avyttrat aktier i Backaheden.
Flaggning i Backaheden Fastighets AB Backaheden Fastighets AB ("Backaheden") har erhållit information om att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Stenhus"), org. nr 559269-9507 förvärvat aktier i Backaheden som...

Om Backaheden

Webbplats
www.backaheden.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn BACKA ISIN-kod SE0015221619

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]