REGMAR

Backaheden Fastighets AB delårsrapport januari - mars 2024

Perioden januari - mars 2024

  • Hyresintäkter inklusive serviceintäkter, uppgick till 17 477 (13 218) tkr
  • Driftnettot uppgick till 13 841 (10 279) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 79,20 (77,81) procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 686 (6 981) tkr
  • Resultat efter skatt1 uppgick till 6 543 (2 534) tkr motsvarande 1,30 (0,79) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 845 (3 652) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 019 342 (837 000) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,26 (3,92) och belåningsgraden till 56,45 (54,84) procent
  • NRV (Net Reinvestment Value) uppgick till 94,28 (124,75) kr per aktie

Påverkas av orealiserade värdeförändringen på fastigheter och räntederivat, exklusive värdeförändringarna uppgår resultat per aktie till 1,62 (2,17) kr.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Backaheden Fastighets AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024.

För mer information gällande Backaheden Fastighets AB, vänligen besök www.backaheden.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Tomas Georgiadis, styrelseordförande, Backaheden Fastighets AB

Telefon: +46 70 740 30 46

[email protected]

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB är ett svenskt fastighetsbolag med syfte att äga och förvalta fastigheter av hög kvalitet. Målsättningen är att generera stabila kassaflöden och vara en långsiktig partner till företag som efterfrågar moderna, hållbara lokaler. Backaheden Fastighets AB äger idag fastigheterna Hede 3:122 i Kungsbacka, Macken 2 i Skövde, Drönaren 1 och Sparrhornet 3 i Varberg, Getinge-Brogård 2:16 i Getinge och Hagalund 1:27 i Enköping. Fastigheterna ligger i strategiskt geografiska lägen med närhet till större vägar, järnväg och hamnar. Största hyresgästerna är Santa Maria, Region Halland och bolag inom Hedin Group. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.


Om Backaheden

Webbplats
www.backaheden.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn BACKA ISIN-kod SE0015221619

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]