REG

Kommuniké från årsstämma den 2 april 2024 i Backaheden Fastighets AB

Vid årsstämma den 2 april 2024 i Backaheden Fastighets AB fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, dvs att bolagets resultat skall balanseras i ny räkning.
  • Stämman beslutade om att i efterhand godkänna utdelning om 1,25 kronor per aktie, totalt 189 393,75 kronor, för de 151 515 aktier som emitterades den 8 december 2023 i samband med bolagets förvärv av fastigheten Varberg Sparrhornet 3 som delvis finansierades genom erläggande av vederlagsaktier i bolaget.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2023.
  • Stämman beslutade om nyval av styrelseledamöterna Tomas Georgiadis, Daniel Hofmann, Christer Sundin och Erik Borgblad intill slutet av nästa årsstämma. Tomas Georgiadis valdes till styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Tomas Georgiadis, styrelseordförande, Backaheden Fastighets AB

Telefon: +46 70 740 30 46

[email protected]

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB är ett svenskt fastighetsbolag med syfte att äga och förvalta fastigheter av hög kvalitet. Målsättningen är att generera stabila kassaflöden och vara en långsiktig partner till företag som efterfrågar moderna, hållbara lokaler. Backaheden Fastighets AB äger idag fastigheterna Hede 3:122 i Kungsbacka, Macken 2 i Skövde, Drönaren 1 och Sparrhornet 3 i Varberg, Getinge-Brogård 2:16 i Getinge och Hagalund 1:27 i Enköping. Fastigheterna ligger i strategiskt geografiska lägen med närhet till större vägar, järnväg och hamnar. Största hyresgästerna är Santa Maria, Region Halland och bolag inom Hedin Group. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.


Om Backaheden

Webbplats
www.backaheden.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn BACKA ISIN-kod SE0015221619

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]