Valberedning utsedd inför Sensys Gatso Groups årsstämma 2017

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2017. 

Enligt beslut vid årsstämman 2016 ska Sensys Gatso Groups valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande. Erhålls inte en valberedning om fem ledamöter (inklusive ordföranden) efter kontakt med de åtta största aktieägarna ska styrelsens ordförande fortsätta att kontakta aktieägare som står på tur till dess att en valberedning om fyra ledamöter (inklusive ordföranden) har uppnåtts.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2016. Timo Gatsonides (företrädare för eget och närståendes innehav) är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Gunilla Nyström, utsedd av AMF Pension, och Jan Johansson, utsedd av Inger Bergstrand. I valberedningen ingår också Sensys Gatso Groups styrelseordförande Claes Ödman.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 26,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen har till uppgift att bereda och framlägga förslag till årsstämman 2017 avseende bl.a. ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas arvoden samt revisor och revisorsarvoden.

Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 18 maj 2017.

Information om valberedningens arbete återfinns på Sensys Gatso Groups hemsida www.sensysgatso.com. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected] .

Jönköping 14 oktober 2016

Sensys Gatso Group AB (publ.)

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil:  076-843 43 76
E-post: [email protected]

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten.  Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 202 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244