Styrelsen för Sensys Gatso beslutar om företrädesemission för att främja tillväxt

Styrelsen för Sensys Gatso beslutar om företrädesemission för att främja tillväxt Styrelsen i Sensys Gatso Group AB ("Sensys Gatso eller Bolaget"), en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har, villkorat av godkännande från den extra bolagstämman som ska hållas den 25 september 2017, beslutat om en emission om cirka 100 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Sensys Gatso. Syftet med den föreslagna emissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och att främja tillväxt baserat på Sensys Gatsos konkurrenskraftiga plattform. 21,6 Mkr (21 procent) av företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser av Bolagets två största aktieägare, Gatso Special Products BV och Inger Bergstrand, samtliga i styrelsen samt tidigare styrelseordföranden Peter Svensson. Vidare har Bolagets största aktieägare Gatso Special Products BV åtagit sig att garantera cirka 17 procent av företrädesemissionen. Följaktligen är företrädesemissionen säkerställd till cirka 38 procent.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Företrädesemissionen i korthet

 • Det huvudsakliga syftet med företrädesemissionen om cirka 100 Mkr, före emissionskostnader, är att stärka Bolagets finansiella ställning samt adressera och tillgodogöra sig de strategiska tillväxtmöjligheter som har identifierats av styrelsen.
 • Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 21 procent och därutöver ett garantiåtagande från den största aktieägaren om cirka 17 procent. Följaktligen är företrädesemissionen säkerställd till cirka 38 procent.
 • Varje befintlig aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen uppgår till 0,55 kronor per aktie.
 • Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen är den 29 september 2017.
 • Förutsatt att företrädesemissionen godkänns av den extra bolagstämman den 25 september 2017, löper teckningsperioden från och med den 3 oktober 2017 till och med den 17 oktober 2017.

Claes Ödman, styrelseordförande, kommenterar:
"Under de senaste åren har Sensys Gatso investerat resurser och energi på ett framgångsrikt integrera Sensys och Gatso. Resultatet är en plattform för tillväxt - i en marknad där vi har en unik position och en konkurrenskraftig produktportfölj - från vilken vi är redo att inleda nästa fas i bolagets utveckling. För att leda denna fas har vi nyligen rekryterat Ivo Mönnink som verkställande direktör. Styrelsen bedömer att bolaget behöver stärka sin finansiella ställning för att dra fördel av de strategiska tillväxtmöjligheter som vi ser. Styrelsen bedömer att branschen kommer att präglas av fortsatta strukturaffärer, och vill ha möjlighet att delta i dessa. Bolaget har starkt stöd från de största aktieägarna, vilka har deklarerat sin avsikt att teckna sina pro rata andelar av företrädesemissionen samt att utfärda ett garantiåtagande, motsvarande totalt cirka 38 procent."

Bakgrund och motiv
Den 1 augusti 2015 slogs Sensys Traffic och Gatso Beheer samman till Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar. Det nybildade bolaget inledde ett förändringsprogram som syftade till att integrera och effektivisera verksamheten och att skapa en konkurrenskraftig plattform för fortsatt tillväxt. Integrationsarbetet har belastat Bolagets resultat, men har varit nödvändiga för att säkerställa Sensys Gatsos framtida tillväxtmöjligheter.

Integrationsarbetet avslutades under det första halvåret 2017, och Bolaget är nu redo för att inleda nästa fas i sin utveckling. Styrelsen bedömer att Sensys Gatso har en attraktiv plattform för tillväxt, baserad på en konkurrenskraftig produktportfölj och en stark marknadsposition. För att leda arbetet i denna fas samt för att främja fortsatt tillväxt har styrelsen tillsatt en ny VD, Ivo Mönnink.

Med anledning av ovanstående, beslutade styrelsen den 30 augusti 2017 om en emission om cirka 100 miljoner kronor, före emissionskostnader, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, villkorat av godkännande av den extra bolagstämman som ska hållas den 25 september 2017. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas genom ett separat pressmeddelande.

Motivet för den föreslagna företrädesemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning samt adressera och dra nytta av de strategiska tillväxtmöjligheter som har identifierats av styrelsen. Utöver marknadsutsikterna baserade på Sensys Gatsos plattform bedömer styrelsen också att marknaden för trafiksäkerhetslösningar kommer att genomgå ytterligare konsolidering. För att ge Bolaget möjlighet att delta i potentiella affärer behöver kapitalbasen stärkas. Emissionen kommer även att möjliggöra för Bolaget att bearbeta viktiga kontrakt. 50 procent av emissionsbeloppet kommer att användas för att stärka rörelsekapitalet och resterande 50 procent för att främja tillväxt baserad på Bolagets plattform.

Villkor för företrädesemissionen
Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen är den 29 september 2017. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie på avstämningsdagen. Sju (7) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av två (2) nya aktier för en teckningskurs om 0,55 kronor per aktie, teckningsperioden löper från den 3 oktober 2017 till och med den 17 oktober 2017.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning: (i) de som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, (ii) övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och (iii) den som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Företrädesemissionen kommer att öka Bolaget aktiekapital med högst 9 387 929,65 kronor till högst 42 245 683,50 kronor. Antalet aktier kommer att öka med högst 187 758 593 nya aktier till högst 844 913 670 aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 28,6 procent. Ägarandelen för de aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att bli utspädd med cirka 22,3 procent, men har möjligheten att erhålla finansiell kompensation för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolagets största aktieägare stödjer företrädesemissionen. Gatso Special Products BV, Inger Bergstrand, samtliga i styrelsen och Peter Svensson, vilka tillsammans representerar cirka 21 procent av Bolagets aktiekapital har uttalat sitt stöd för företrädesemissionen och har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata andelar i företrädesemissionen. Utöver det, baserat på sin tilltro till Bolaget och dess tillväxtmöjligheter, har den största aktieägaren Gatso Special Products BV lämnat ett garantiåtagande om ytterligare 17 procent av företrädesemissionen. Gatso Special Products BV erhåller ingen ersättning för sitt garantiåtagande. Därmed är totalt cirka 38 procent av företrädesemissionen säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.

I juli 2017 lämnade Gatso Special Products BV ett brygglån till Bolaget om 7 Mkr. Vidare ställde Gatso Special Products BV ut en säljarrevers till Bolaget i samband med förvärvet av Gatso Beheer (se pressmeddelande från den 23 juni 2015) av vilket ett belopp om 3 Meur förfaller till betalning den 31 juli 2018. Gatso Special Products BV:s tecknings- och garantiåtaganden är villkorade av att styrelsen tillåter att betalning av aktierna som tecknas i enlighet med dessa åtaganden betalas genom kvittning av ovan beskrivna fordringar.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen

 • 25 september 2017: Extra bolagstämma för Sensys Gatso Group om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemissionen.
 • 27 september 2017: Sista handelsdag för aktien inkl. rätt att delta i företrädesemissionen.
 • 28 september 2017: Första handelsdag för aktien exkl. rätt att delta i företrädesemissionen.
 • 28 september 2017: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet.
 • 29 september 2017: Avstämningsdag, aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen.
 • 3-13 oktober 2017: Handel med teckningsrätter. Aktieägare som ej vill teckna aktier i företrädesemissionen kan under perioden sälja sina teckningsrätter för att tillgodogöra sig deras värde.
 • 3-17 oktober 2017: Teckningsperiod.

Finansiell och legal rådgivare
Sensys Gatso har i samband med företrädesemissionen utsett Erik Penser Bank till finansiell rådgivare och Hannes Snellman advokatbyrå till legala rådgivare.

30 augusti 2017

För mer information kontakta:
Claes Ödman, styrelsens ordförande
+46 70 852 85 12

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017, kl 20.15.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Sensys Gatso. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sensys Gatso kommer endast att ske genom det prospekt som Sensys Gatso beräknar kunna offentliggöra omkring den 28 september 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Sensys Gatso har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Sensys Gatsos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729