SENSYS Traffic genomför förvärvet av Gatso Beheer

Sensys Traffic AB (publ) ("Sensys Traffic") har idag genomfört förvärvet av Gatso Beheer B.V. ("Gatso").

Den 23 juni 2015 offentliggjorde Sensys Traffic, en global ledande leverantör av trafiksäkerhetslösningar, sin avsikt att förvärva det holländska företaget Gatso. En extra bolagsstämma i Sensys Traffic hållen den 24 juli 2015 beslutade bland annat att godkänna förvärvet av Gatso och, för att kunna verkställa betalning, bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibler.

I samband med förvärvets genomförande har styrelsen för Sensys Traffic idag, genom att använda bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 24 juli 2015, beslutat att emittera 115 920 763 nya aktier (till en teckningskurs om 1,2077 SEK per aktie) till säljaren samt att utfärda ett konvertibelt skuldebrev om cirka 64 812 000 SEK (*1 till säljaren, som del av betalning för förvärvet och i linje med den information som offentliggjordes den 23 juni 2015.

I samband med emissionen av aktier har Sensys Traffic förberett ett prospekt vilket har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer offentliggöras på Sensys Traffics hemsida, www.sensys.se.

Förvärvet av Gatso och sammanslagningen av Sensys Traffics och Gatsos verksamhet kommer att skapa den största leverantören av trafiksäkerhetsutrustning med ett starkt och unikt värdeerbjudande i marknaden för operatörstjänster (Managed Services). Det sammanslagna företaget kommer att ha en stark närvaro i Europa, Mellanöstern, Asien och Australien och kommer även att ha ett fotfäste i marknaden för operatörstjänster i Nordamerika. Det sammanslagna företaget kommer att verka under namnet Sensys Gatso Group AB. 

(*1 Motsvarande 6 840 000 EUR baserat på den av Riksbanken fastställda EUR/SEK-växelkursen per den 30 juli 2015.

Sensys Traffic är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11.45 den 31 juli 2015.

31 juli 2015

För mer information:
Gunnar Jardelöv, styrelseordförande, 46 (0)70-834 81 48
Torbjörn Sandberg, VD, 46 (0)76-843 43 76

Om Sensys
Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik- säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på Nasdaq Stockholm och har 42 anställda med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244