Sensys Gatso Groups företrädesemission fulltecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Sensys Gatso Group AB:s (publ) ("Sensys Gatso" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har fulltecknats. Teckningsperioden i emissionen avslutades den 17 oktober 2017. I emissionen har 170 478 748 aktier, motsvarande cirka 90,8 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 73 586 538 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 39,2 procent av antalet aktier i emissionen. Emissionen har därmed övertecknats med cirka 30,0 procent och Gatso Special Products BV:s emissionsgaranti kommer inte att utnyttjas. Gatso Special Products BV:s teckning av sin pro rata del, motsvarande 33 120 218 aktier, var, som tidigare offentliggjorts, villkorad av betalning genom kvittning av fordringar vilket styrelsen har beslutat att tillåta. Genom emissionen kommer Sensys Gatso att tillföras cirka 103,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjordes den 28 september 2017. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 23 oktober 2017. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 25 oktober 2017, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom emissionen kommer Sensys Gatsos aktiekapital öka med 9 387 929,65 kronor från 32 857 753,85 kronor till 42 245 683,50 kronor och det totala antalet aktier kommer öka med 187 758 593 aktier från 657 155 077 aktier till 844 913 670 aktier när emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq Stockholm fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm i början på november 2017.

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Hannes Snellman advokatbyrå är legal rådgivare till Sensys Gatso i samband med företrädesemissionen.

20-10-2017

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Hannes Snellman advokatbyrå är legal rådgivare till Sensys Gatso i samband med företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017, kl 16.35.

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Sensys Gatso. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sensys Gatso kommer endast att ske genom det prospekt som Sensys Gatso offentliggjorde den 28 september 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Sensys Gatso har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Sensys Gatsos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244