Kommuniké från extra bolagsstämma i Sensys Traffic

Extra bolagsstämma i Sensys Traffic AB (publ) har hållits klockan 11.00 den 24 juli 2015 i Jönköping. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid stämman, där samtliga beslut fattades enhälligt. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets hemsida www.sensys.se.

Förvärv av Gatso Beheer B.V.
Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens förslag om att förvärva samtliga aktier i Gatso Beheer B.V., att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens §§ 4 och 5 så att aktiekapitalet lägst ska utgöra 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor och att antalet aktier i bolaget lägst ska vara 300 000 000 och högst 1 200 000 000 samt att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler i samband med förvärvet av Gatso Beheer B.V.

Efter dagens extra bolagsstämma är förvärvet av Gatso Beheer B.V. inte längre villkorat av stämmans godkännande. Sensys Traffic är av uppfattningen att förvärvet därmed kan slutföras i början av augusti 2015.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 1 så att bolagets firma ska vara Sensys Gatso Group AB.

Beslut om att (a) utöka styrelsen med en ledamot (b) val av ytterligare en ledamot samt (c) styrelsearvode Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och Gatso Beheer B.V.s förslag, att utöka styrelsen med en ledamot. Jochem Garritsen valdes till ny ledamot, med ett pro rata styrelsearvode för tiden fram till och med nästa årsstämma baserat på ett årligt styrelsearvode om 130 000 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärvet innehar sammanlagt högst fem (5) procent av totala antalet aktier i bolaget samt att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier som bolaget innehar.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2015, kl 12.05.

24 juli 2015 

För mer information:
Gunnar Jardelöv, styrelseordförande, 46 (0)70834 81 48
Torbjörn Sandberg, VD, 46 (0)76843 43 76

Om Sensys Traffic
Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATKområdet (automatisk trafik säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på Nasdaq Stockholm och har 42 anställda med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244