Kallelse till årsstämma i Sensys Gatso Group

Aktieägarna i Sensys Gatso Group AB (publ), org. nr 556215-4459, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 klockan 15.00 i Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 11 maj 2018, dels senast fredagen den 11 maj 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 11 maj 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sensys Gatso Group AB, Box 2174, 550 02 Jönköping, per telefon 036 - 34 29 80, per telefax 036 - 12 56 99 eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.sensysgatso.com.

Förslag till dagordning
1.         Öppnande

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av justeringsman
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och koncernen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Val av styrelse och styrelseordförande
 14. Val av revisorer
 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Beslut om utseende av valberedning
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 18.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
 19. Avslutning

Styrelse m m (punkterna 2, 12 - 15)
Valberedningen, som har bestått av Timo Gatsonides (eget och närståendes innehav), Per Wall (eget innehav), Jan Johansson (utsedd av Inger Bergman), samt Claes Ödman (styrelsens ordförande), har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12 - 15:

Ordförande vid stämman: Claes Ödman

Antal styrelseledamöter: sex ordinarie ledamöter utan suppleanter

Styrelseledamöter: omval av Claes Ödman, Ingemar Skogö, Jochem Garritsen, Katarina Staaf, Pia Hofstedt och Kerstin Sjöstrand.

Styrelseordförande: Claes Ödman

Styrelsearvode: arvodet till styrelsens ordförande utgår med 400 000 kronor (en ökning med 100 000 kr). Arvodet till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå med 200 000 kronor (en ökning med 25 000 kr). Totalt arvode uppgår således till 1 400 000 kronor.

Revisorer: nyomval av revisionsbolaget BDO AB. BDO har informerat bolaget att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer att utses till huvudansvarig revisor

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.sensysgatso.com.

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, som överensstämmer med någon mindre avvikelse från gällande riktlinjer, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)
Valberedningen föreslår att fram till dess stämman beslutar annat, en valberedning ska utses av de per den 30 september fyra största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken jämte styrelseordföranden. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska den aktieägare som står näst på tur kontaktas. Om den aktieägare som står näst på tur avstår från att utse en ledamot till valberedningen behöver styrelseordföranden endast kontakta de åtta största aktieägarna för att erhålla en valberedning om minst fem ledamöter (inklusive styrelseordföranden). Erhålls inte en valberedning om fem ledamöter (inklusive ordföranden) efter kontakt med de åtta största aktieägarna ska styrelsens ordförande fortsätta att kontakta aktieägare som står på tur till dess att en valberedning om fyra ledamöter (inklusive ordföranden) har uppnåtts.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Styrelseordföranden ska sammankalla till det första mötet i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (punkt 18)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för offentliggörande av denna kallelse. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Skälet till förslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella ytterligare förvärv eller kapitalanskaffningar. Grunden för teckningskursen ska vara aktiens marknadsvärde.

För giltigt beslut krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 19)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst fem (5) procent av totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske som en del av köpeskillingen vid ett förvärv eller ett samgående och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna genomföra eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

För giltigt beslut krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Dokumentation
Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, fullständiga förslag samt styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på dess webbplats, www.sensysgatso.com, senast onsdagen den 25 april 2018 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Sensys Gatso Group AB finns totalt 844 913 669 aktier, vilka berättigar till lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Jönköping i april 2018

Styrelsen för Sensys Gatso Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 11.00.

För mer information kontakta:
VD Ivo Mönnink
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244