Flaggningsmeddelande

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556215-4459 Sensys Gatso Group AB
Instrument aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter
Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning  Sälj
Datum 2016-02-18
Gränsvärde för
antal aktier 5%
Gränsvärde för rösträtter 5%

Efter transaktionen:
Antal - aktier 32 795 509
- direkt innehavda
rösträtter 5%
- indirekt innehavda  rösträtter 32 795 509

Andel - aktier 4,99 %
- direkt innehavda 0% rösträtter
- indirekt innehavda 4,99 % rösträtter

Fördelning av totalt innehav

  Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
 Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade
4,99 % 32 795 509
TOTALT 4,99 %

32 795 509

 

 

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav - antal 32 795 509 rösträtter - andel av 4,99 % rösträtter

Kontaktuppgifter
Kontaktperson - namn henric malm - telefon 0840942145 - mejl [email protected]

Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har placerat/omplacerat de aktuella aktierna.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för. Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244