Extra bolagsstämma i Sensys Gatso Group

Extra bolagsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 25 september 2017 i Jönköping.

Nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission.

Enligt villkoren för företrädesemissionen berättigar varje existerande aktie som innehas på avstämningsdagen den 29 september 2017 till en (1) teckningsrätt varvid sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen är 0,55 kronor per aktie, vilket vid fullteckning kommer att inbringa en emissionslikvid om cirka 100 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från den 3 oktober till den 17 oktober 2017.

För ytterligare information avseende företrädesemissionen, vänligen se tidigare pressmeddelanden av den 30 augusti 2017. Ytterligare information avseende företrädesemissionen kommer att finnas i prospektet som förväntas publiceras omkring den 28 september 2017.

Långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets tillträdande verkställande direktör Ivo Mönnink.

Den verkställande direktören kommer under programmet vederlagsfritt att tilldelas optioner som efter en treårig intjäningsperiod berättigar till förvärv av högst 6 000 000 aktier i bolaget. Priset per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 28 september 2017 till och med den 11 oktober 2017. Det högsta antal aktier som kan komma att emitteras vid utnyttjande av optionerna under programmet kommer att omfatta totalt högst 7 980 000 aktier (inklusive utnyttjande av s.k. hedge-teckningsoptioner för att täcka kostnader för sociala avgifter), vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,2 procent.

För mer information kontakta:
Claes Ödman, styrelsens ordförande
+46 70 852 85 12

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244