Delårsrapport Januari - september 2021

Juli - september 2021
- Nettoomsättning 130,4 MSEK (131,6)
- Orderingång 64,2 MSEK (323,7)
- Rörelseresultat (EBIT) 28,2 MSEK (12,9)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 38,0 MSEK (22,8)
- Totalresultat 26,1 MSEK (4,8)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten -0,2 MSEK (11,0)

Januari - september 2021
- Nettoomsättning 334,3 MSEK (320,7)
- Orderingång 172,9 MSEK (667,9)
- Rörelseresultat (EBIT) 18,7 MSEK (-1,7)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 46,0 MSEK (36,1)
- Totalresultat 24,1 MSEK (-7,5)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (-0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten -2,2 MSEK (22,5)

VD-kommentar

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 119 % till 28 miljoner kronor
Tack vare en mycket bra bruttomarginal på 49 %, i kombination med stabil kostnadsstruktur, uppgick EBITDA-resultatet till 38 miljoner kronor, vilket motsvarar nästan 30 % av nettoomsättningen. Detta stärker bilden av våra möjligheter att nå det långsiktiga EBITDA-målet. Med rätt produktmix är det realistiskt att vi kan uppnå minst 15 % EBITDA-marginal senast 2025. Hittills i år har vår EBITDA ökat med 28 % från 36 miljoner kronor 2020 till 46 miljoner kronor 2021. 

Under kvartalet har vi investerat i utveckling av våra mjukvaruplattformar Puls, Xilium och FLUX. Vi har också investerat i anläggningstillgångar som är nödvändiga för att driva våra TRaaS-program i USA. Även efter avskrivningar på dessa viktiga investeringar för framtida tillväxt, uppgick rörelseresultat (EBIT) till 28,2 miljoner kronor, vilket är 119 % högre än i fjol. Hittills i år ligger vårt rörelseresultat på 18,7 miljoner kronor, vilket är 72 % högre än för helåret 2020.

Orderingången ökar efter kvartalets utgång 
Orderingången under kvartalet uppgick till 64 miljoner kronor jämfört med rekordhöga 324 miljoner kronor tredje kvartalet i fjol. Skillnaden beror främst på kontraktet i Saudiarabien värt 275 miljoner kronor som vi vann under tredje kvartalet 2020. Vi är mycket nöjda med den regionala spridningen av orderingången under det här kvartalet, med ordrar från Australien, Mellanöstern samt två nya TRaaS-kontrakt i USA. Under kvartalet har vi också gynnats av vår befintliga globala kundbas som har stått för återkommande ordrar samt beställning av reservdelar och systemkalibreringar för totalt 33 miljoner kronor, vilket utgör 52 % av vår orderingång under tredje kvartalet. Orderingången ökar efter kvartalets utgång med totalt 181 miljoner kronor vilket meddelats genom pressmeddelanden. Orderingången kommer  framförallt från TRaaS-kontrakt med återkommande intäkter via vårt 51% joint venture Sensys Gatso Columbia. 

Stabil orderstock på 850 miljoner kronor
I slutet av 2020 redovisade vi en rekordhög orderingång på rullande 12 månader på 788 miljoner kronor. Omvandlingen av orderingång till intäkter är beroende av våra kunders behov och förmåga att implementera Sensys Gatsos lösningar. Sedan 2017 har vi haft en orderingång på 2,35 miljarder kronor som hittills har omvandlats till intäkter på 1,5 miljarder kronor. Fram till det tredje kvartalet 2021 har vi haft en stabil orderstock på ca 850 miljoner kronor. Av denna orderstock kommer 46% från försäljning av system och 54% från löpande TRaaS-intäkter som operatörstjänster (Managed Services), service och underhåll samt licenser. Orderstocken för systemförsäljning förväntas levereras inom den närmaste framtiden. Orderstocken för TRaaS är av återkommande natur och kommer att omvandlas till intäkter under återstående kontraktsperioder.

Investeringar på 109 miljoner kronor i framtida tillväxt
Under förra årets tredje kvartal genomfördes en kapitalanskaffning på 75 miljoner kronor i en riktad nyemission för att främja vår framtida tillväxt. Av detta kapital har 23 miljoner kronor investerats i anläggningstillgångar i den amerikanska verksamheten, som stöd för att driva våra TRaaS program med operatörstjänster. Under samma period gjorde vi betydande investeringar på 17 miljoner kronor i vår kärnaffär, utveckling av mjukvaruplattformar. Ytterligare 69 miljoner kronor har investerats netto i rörelsekapital för att finansiera större leveranser av systemlösningar. Detta kommer att konverteras till kassa under de kommande kvartalen. De senaste fyra kvartalen har bolaget investerat totalt 109 miljoner kronor i framtida tillväxt. 

TRaaS-försäljningen i USA ökade med 40 %
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 130 miljoner kronor, vilket är en lika hög nivå som i fjol. Ännu viktigare är att vår totala återkommande TRaaS-affär har ökat med 28 %. Hittills i år står denna strategiska tillväxtpelare för 52 % av vår totala omsättning. Inom hela vår TRaaS-verksamhet är affärsmodellen med fullständig TRaaS som vi driver i USA en strategisk tillväxtpelare. Vår amerikanska TRaaS-affär uppgick det här kvartalet till 37 miljoner kronor, vilket är en ökning med nästan 40 % för kvartalet jämfört med föregående år och en ökning med 15 % jämfört med föregående kvartal. Den fortsatta tillväxten av TRaaS-verksamheten i USA, i linje med vår strategi och affärsplan, indikerar en normalisering av detta viktiga löpande intäktsflöde efter nedstängningar av skolor under 2020 och 2021 till följd av covidpandemin. 

Nya affärsmöjligheter för TRaaS i USA
Under kvartalet reviderade vi vår amerikanska affärsplan med målet att öka tillväxten ytterligare. Den 15 november undertecknade president Joe Biden en omfattande transportlag, som för första gången någonsin innehåller uttryckligt federalt finansieringsstöd för hastighetskameror. Detta innebär en stor fördel för trafikövervakningsbranschen, som vi är verksamma inom. Detta ekonomiska och politiska stöd skapar en positiv dynamik på den amerikanska marknaden för trafikövervakning, vilket även gynnar Sensys Gatso. 

Automatisk trafikövervakning är nu tillåten i 25 delstater. I dessa delstater finns det hundratals städer som är potentiella kunder till Sensys Gatso. I nuläget är det 35 städer i 11 stater som använder vår TRaaS-modell. Med en målinriktad datadriven försäljningsstrategi, investeringar i vår organisation, i utveckling av mjukvara för att öka effektiviteten och självklart i trafikövervakningsutrustning för att främja tillväxten av vår TRaaS-affär, är vi övertygade om att vi kan öka våra återkommande intäkter ytterligare på den dynamiska amerikanska marknaden. 

Buffalo-kontrakt uppskjutet, inte uppsagt
Under kvartalet sköts skolzonsprogrammet i Buffalo upp på grund av intensiva politiska diskussioner i samband med borgmästarvalet. Detta har aldrig tidigare hänt under de 15 år som vi har haft verksamhet i USA. Den sittande borgmästaren, som är initiativtagare till vårt automatiserade hastighetsövervakningsprogram för skolzoner, har därefter vunnit omvalet som borgmästare i Buffalo. Vi har hittills inte mottagit någon begäran om uppsägning av kontraktet från stadens myndigheter och programmet kan därför komma att startas vid installation av borgmästaren.

40% levererat av kontraktet i Saudiarabien
Hittills i år har vi levererat 40 % av  kontraktet, värt 275 miljoner kronor, avseende vår unika fordonsmonterade lösning som mäter i rörelse. Det faktum att leveransen har tagit längre tid än förväntat beror på komplexitet hos slutkunden. Efter att nyligen ha besökt vår kund, förväntar vi oss att ytterligare 15 % av systemen ska kunna levereras under året och resten under 2022. 

Etablering av Sensys Gatso Colombia
Efter kvartalet har vi meddelat etableringen av Sensys Gatso Colombia, ett joint venture-avtal med Capatest Colombia SAS, som är en ledande lokal leverantör av automatiska trafikövervakningslösningar. Med detta joint venture-avtal kombinerar vi vår TRaaS-modell med Capatests lokala kunskap och erfarenhet av trafikövervakning. Som en del av avtalet kommer Sensys Gatso att tillhandahålla backoffice-mjukvaran Xilium, analysprogrammet PULS, övervakningshårdvara samt Sensys Gatsos varumärke. Två befintliga övervakningskontrakt, som för närvarande drivs av Capatest, värda ca 145 miljoner kronor under den återstående 17-åriga kontraktsperioden, kommer att läggas till joint venture-avtalet så snart Sensys Gatso Colombia är i full drift, vilket förväntas under andra halvåret 2022. Med detta nya avtal levererar vi på löftet om att utöka vår TRaaS-verksamhet på nya marknader.

Framtidsutsikter
Vår framtidsutsikt för försäljning är stark, vi har kontroll över våra kostnader och har under kvartalet uppvisat en förbättrad lönsamhetsutveckling. Vi kan se att vår TRaaS-verksamhet ökar igen. Detta beror främst på att skolorna i USA nu har öppnat upp igen. Med vår positiva dynamik inom TRaaS-verksamheten i den nya LATAM-regionen och vår generellt stabila marginalutveckling och orderstock ser vi framtiden an med tillförsikt. Vi håller fast vid vår långsiktiga plan att öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor år 2025, där TRaaS-intäkterna utgör mer än 600 miljoner kronor. Vi behåller också vår ambition att öka vår EBITDA-marginal till mer än 15 procent 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group  

Inbjudan till presentation
Den 24 november kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida  https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q3-2021

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige: +46 8 5055 83 51
Storbritannien: +44 333 300 92 63
USA: +1 646 722 4903

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 24 november, 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244