Delårsrapport Januari - september 2020

Juli - september 2020
- Nettoomsättning 131,6 Mkr (73,0)
- Orderingång 323,7 Mkr (79,3)
- Rörelseresultat (EBIT) 12,9 Mkr (-17,8)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 22,8 Mkr (-2,8)
- Totalresultat 4,8 Mkr (-6,6)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (-0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 11,0 Mkr (-23,9)

Januari - september 2020
- Nettoomsättning 320,7 Mkr (248,3)
- Orderingång 606,3 Mkr (320,7)
- Rörelseresultat (EBIT) -1,7 Mkr (-38,3)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 36,1 Mkr (1,5)
- Totalresultat -7,5 Mkr (-13,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (-0,04)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 22,5 Mkr (-47,1)

VD-kommentar
Orderingången passerar 900 miljoner kronor
Med den rekordhöga orderingången under kvartalet på 324 miljoner kronor, mer än fyra gånger högre än i fjol, förväntar vi oss en stark försäljningsutveckling. När vi betraktar orderingången för rullande 12 månader uppgick den till rekordhöga 909 miljoner kronor, en ökning med 95 procent jämfört med föregående år. Vi verkar i en affärsmiljö med långsiktiga relationer och avtal från våra statliga kunder. För att bedöma vår framtida omsättning är orderingången på rullande 12 månader vårt viktigaste nyckeltal att ta hänsyn till. Med tre stora ordrar under de senaste nio månaderna är det uppmuntrande att se att detta nyckeltal visar en sådan betydande uppgång. 

Omsättningen 80 procent upp 
Vi hade ännu ett starkt kvartal i fråga om omsättning, vilken totalt ökade med 80 procent. Detta visar att vår affär har den motståndskraft som krävs för att ta oss igenom covid-19-krisen. Hittills i år ligger vi nu nästan 30 procent över fjolårets omsättning. TRaaS-försäljningen ökade med 19 procent under kvartalet. Detta ligger något under våra förväntningar och beror i huvudsak på tillfälliga skolnedstängningar i USA med anledning av pandemin. Vissa skolor öppnade i september igen för att säkerställa barnens utbildning och sociala aktiviteter. Vi är glada över att återigen kunna bidra till säkrare skolzoner med våra hastighetsövervakningslösningar vid skolor.

Costa Rica-kontraktet framflyttat
Bolaget och dess konsortiepartner skrev i februari i år kontrakt med Costa Ricas regering beträffande landets nationella intelligenta transportsystem. Då hade 2020 års budget för att genomföra projektet godkänts av regeringen. Med anledning av covid-19-situationen kunde parlamentet inte sammanträda för att godkänna delen av budgeten som avser 2021. Vi väntar oss att detta sker senast i december i år. Just nu ser det ut som att genomförandet av detta kontrakt värt 192 miljoner kronor kommer att flyttas fram tre månader till början av 2021.

EBITDA-marginal 17 procent och rörelseresultatet (EBIT) ökade till 31 miljoner kronor
Med våra höga försäljningsvolymer det här kvartalet förbättrades bruttomarginalen markant med 3,5 procentenheter till 37,4 procent. Dessutom var våra rörelsekostnader 6 miljoner kronor lägre jämfört med i fjol. Detta resulterade i ett starkt och lönsamt kvartal. EBITDA uppgick till 23 miljoner kronor, motsvarande 17 procent av omsättningen. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med nästan 31 miljoner kronor till 13 miljoner kronor. 

Riktad nyemission övertecknades
I september emitterade vi nya aktier till ett belopp av 75 miljoner kronor för att öka det egna kapitalet. Denna riktade nyemission gjorde det möjligt för oss att diversifiera aktieägarbasen i bolaget bland långsiktiga investerare och samtidigt ta vara på möjligheten att öka kapitalet på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nettointäkterna från den övertecknade riktade nyemissionen kommer i första hand att användas för att stödja och påskynda bolagets tillväxtplan, vilket bland annat innebär investeringar i expansion på befintliga och nya marknader för att göra trafiken säkrare och städerna hållbarare.

Stark finansiell ställning
Under kvartalet hade vi ett positivt kassaflöde från den operativa verksamheten på 11 miljoner kronor. Vårt fria kassaflöde i slutet av perioden uppgår nu till dryga 169 miljoner kronor, en ökning med 103 miljoner jämfört med i fjol. I detta ingår tillskottet av eget kapital på 75 miljoner kronor och den första tranchen på 12,5 miljoner i det nya låneavtalet på 50 miljoner kronor hos Rabobank.

Framtidsutsikter
Under årets första kvartal påverkades vi alla när covid-19-pandemin drog över världen. Lyckligtvis har vi de senaste sex månaderna sett att vår verksamhet har påverkats minimalt av detta. Vissa genomföranden har flyttas fram eller pausats, men det har inte orsakat några strukturella problem i våra kontrakt och kundrelationer som ofta är mycket långsiktiga. Vår orderbok har till och med förstärkts under kvartalet med vår hittills största order från Mellanösternregionen. Med högre omsättning, förbättrade marginaler och kostnadskontroll har vår lönsamhet ökat markant. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga ambition att öka nettoomsättningen till mer än en miljard kronor år 2025. Av denna omsättning ska 60 procent, över 600 miljoner kronor, komma från återkommande TRaaS-intäkter. Vi håller också fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 procent till år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Finansiell information
Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 26 november kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. 
Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com
Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q3-2020

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige: +46 8 505 583 73
Storbritannien: +44 333 300 92 70
USA: +1 8 338 230 589

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 26 november 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244