Delårsrapport för juli - september 2017

Juli - september 2017

- Nettoomsättning 70,9 Mkr (68,4)
- Orderingång 59,4 Mkr (44,8)
- Rörelseresultat -18,2 Mkr (-1,4)
- EBITDA -8,9 Mkr (9,7)
- Resultat efter skatt -17,0 Mkr (-3,3)
- Övrigt totalresultat -25,0 Mkr (12,8)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,03 kr (0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 Mkr (24,6)

Januari - september 2017

- Nettoomsättning 209,8 Mkr (332,6)
- Orderingång 192,6 Mkr (133,3)
- Rörelseresultat -50,1 Mkr (-18,6)
- EBITDA -21,3 Mkr (19,6)
- Resultat efter skatt -49,2 Mkr (-24,1)
- Övrigt totalresultat -61,7 Mkr (-4,4)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,07 kr (-0,04)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31,9 Mkr (39,2)

Jämförelsestörande poster
Effekterna av engångskostnaderna för förändringsprogrammet och den minskade tilläggsköpeskillingen under Övriga rörelseintäkter har påverkat jämförbarheten för vår delårsrapport. Justerade ekonomiska resultatsiffror är följande:

Juli - september 2017
Just. EBITDA -8,9 Mkr (-11,5) 

Januari - september 2017
Just. EBITDA -21,3 Mkr (23,6) 

VD-KOMMENTAR

Stabil försäljning 
Sensys Gatso har upprätthållit en stabil försäljningsnivå under kvartalen, trots att stora möjligheter i Mellanöstern och andra regioner fördröjts i tid. Under det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 70,9 Mkr (68,4) varav Systemförsäljning bidrog med 58,9 Mkr (52,2), vilket är i linje med förväntningarna för året. Den stabila försäljningsnivån under 2017 har uppnåtts främst tack vare våra långvariga kundrelationer med upprepade order och underhållsavtal. 

Segmentet Operatörstjänster gick tillbaka under kvartalet till 11,9 Mkr jämfört med 16,2 Mkr för 2016. Minskningen förklaras i huvudsak av domslutet i Iowa, USA, som förmedlades till marknaden under maj i år. Trots detta har vi kunnat expandera vår kundbas med nya avtal och lanseringar av nya program i USA.

Bruttomarginalen för kvartalet var 32,3 procent (36,0). Bruttomarginalen påverkades av lägre försäljning i segmentet Operatörstjänster, som vanligtvis har en högre bruttomarginal. Förutom den ofördelaktiga försäljningsmixen i kvartalet påverkades bruttomarginalen 2016 av upplösningen av avsättning relaterad till förändringsprogrammet.

Högre orderingång 
Den totala orderingången för kvartalet ökade väsentligt till 59,4 Mkr jämfört med 44,8 Mkr för motsvarande period föregående år och ligger i linje med förväntningarna för året. Orderingången uppgick under de första nio månaderna till 192,6 Mkr (133,3) vilket är en ökning med 44 procent jämfört med föregående år.

Under 2017 har vi med framgång förnyat våra program för Operatörstjänster i USA till ett avtalsvärde om 37,9 Mkr. Vi är särskilt glada och stolta över att Sensys Gatso under november valts som affärspartner av staten Oklahoma. Denna innovativa, statsomfattande lösning som syftar till att motverka förekomsten av oförsäkrade fordon, öppnar upp nya marknadsmöjligheter för Sensys Gatso. Fokuset på innovativa mjukvaru- och systemlösningar ligger i linje med vår strategi för att utöka våra operatörstjänstsaktiviteter runt om i världen.

Efter periodens utgång har Trafikverket förlängt sitt ramkontrakt med Sensys Gatso med ytterligare två år. Vi är särskilt stolta över detta och ser det som ett bevis på vårt utmärkta samarbete som varat i över 10 år. 

EBITDA under kvartalet 
EBITDA-talet för det tredje kvartalet förbättrades till -8,9 Mkr jämfört med det justerade EBITDA-talet på -11,5 Mkr för samma period föregående år. Justeringarna för tredje kvartalet 2016 berodde på engångseffekter av förändringsprogrammet och den minskade tilläggsköpeskillingen. Vi fortsätter att fokusera på ökad försäljning och vidare kostnadsreduceringar för att förbättra EBITDA-talet ytterligare.

Ökad mängd tillgängliga likvida medel till följd av lyckad företrädesemission 
Tillgängliga likvida medel var 53,9 Mkr vid kvartalets utgång. Den 23 oktober, efter tredje kvartalsslutet, slutfördes Sensys Gatso Groups företrädesemission framgångsrikt med en överteckning på cirka 30 procent. Genom företrädesemissionen erhöll Sensys Gatso en likvid som uppgick till 85,1 Mkr före emissionskostnader och efter avräkning mot kortfristiga skulder till aktieägare. 

Förbättrade utsikter 
I det korta perspektivet verkar det som att den instabila och osäkra marknadssituationen har börjat förbättras. Vi kommer fortsätta att fokusera på vår strategi att utöka våra operatörstjänstsaktiviteter och tillhandahålla innovativa mjukvaru- och systemlösningar runt om i världen. 

De globala trenderna är fördelaktiga för hållbarhet och trafiksäkerhet. Med våra integrerade koncernbolag, vår globala närvaro och vår förbättrade kapitalstruktur befinner vi oss nu i en god position för verksamhetstillväxt.  

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group 

Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 23 november kl. 09:30 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Niki Gatsonides rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa online via länk på Sensys hemsida: www.sensysgatso.com eller http://media.fronto.com/cloud/sensys/171123 

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt: 

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk:
http://emea.directeventreg.com/registration/4298157
Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.
För att delta i konferensen, slå in koden följt av "#" när du ombes göra så. 

Direkt via telefon:
Istället för att registrera sig online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:
Sverige: +46 (0)8 566 194 25 
USA: +1 8 669 049 624
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31

Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och vänta istället (1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt: Konferens-ID: 4298157 eller "Sensys" för att registrera. 

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid. 

För mer information kontakta:

VD Ivo Mönnink
E-post: [email protected]

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits, kl. 08.30 den 23 november 2017. 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244