Delårsrapport juli - september 2016

Juli - september 2016

 • Nettoomsättning 68,4 Mkr (100,3)
 • Orderingång 44,8 Mkr (39,7)
 • EBITDA Mkr 9,7 (2,7)
 • Resultat efter skatt -3,3 Mkr (-5,9)
 • Periodens totalresultat 12,8 Mkr (-12,1)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,01 kr (0,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,6 Mkr (-5,1)
 • Just. EBITDA -11,5 Mkr

Januari - september 2016

 • Nettoomsättning 332,6 Mkr (219,1)
 • Orderingång 133,3 Mkr (106,0)
 • EBITDA 19,6 (37,8)
 • Resultat efter skatt -24,1 Mkr (-21,1)
 • Periodens totalresultat -4,4 Mkr (14,8)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,04 kr (0,04)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 39,2 Mkr (27,3)
 • Just. EBITDA 23,6 Mkr

VD-KOMMENTAR 
Den osäkra makroekonomiska och geopolitiska omgivningen fortsätter att ha en inverkan på vårt resultat. Valutgången i USA och kriget i Syrien har kraftigt påverkat vår affärsverksamhet i Mellanöstern. Osäkerheten kring Brexit, EU:s framtid och ett Ryssland som uppfattas som hotande påverkar också våra kunders villighet att lägga beställningar. Situationen kan dock komma att ändras fort och vi noterar en fortsatt stabil underliggande verksamhet, och förblir optimistiska gällande våra långsiktiga framtidsutsikter.

Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 68,4 Mkr (100,3). EBITDA var 9,7 Mkr (2,7) och rörelseresultatet blev -1,4 Mkr (-7,4).

Orderingången uppgick till 44,8 Mkr (39,7), vilket är lägre än föregående kvartal, huvudsakligen på grund av förseningar med anledning av det geopolitiska läget, men också på grund av volatiliteten inom verksamheten för Systemförsäljning. Under detta kvartal har vi mottagit två större beställningar från UAE, värd 14,3 Mkr, och från MENA, värd 9,5 Mkr. Efter kvartalets utgång erhölls därtill en beställning från Sverige värd 28,0 Mkr, på system och skåp för trafiksäkerhetskameror. Därtill kommer installering och driftsättning av kamerorna beställas separat under 2017 allt eftersom leveransplanen fortskrider.

Omsättningen för de två affärssegmenten uppgick till 52,2 Mkr för Systemförsäljning och 16,2 Mkr för Operatörstjänster. Inom Systemförsäljning fortsatte leverans av beställningar från Sverige, Lettland och Mellanöstern. Inom Operatörstjänster fortsatte leverans av beställningen från södra Kalifornien, som omfattar en uppgradering av rödljuskameror och erhölls i oktober 2015. Kontraktet löper på fem år. Vi expanderar också den installerade basen i andra städer i USA.

Verkställandet av förändringsprogrammet har fortsatt, vilket resulterat i minskat nettorörelsekapital och kostnadsminskningar. Vi ser potential för vidare förbättringar framöver. Minskat nettorörelsekapital och kostnadsminskningar kan redan noteras, men programmets fulla effekt kommer dock inte nås förrän första kvartalet 2017. Tack vare dessa ansträngningar har vi sett ett starkt kassaflöde under hela året, vilket resulterat i ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 39,2 Mkr, varav 24,6 Mkr under tredje kvartalet. Det positiva kassaflödet beror främst på minskat nettorörelsekapital och fokus på våra verksamhetskostnader. Det positiva kassaflödet har använts till att minska våra långfristiga och kortfristiga lån med 60,4 Mkr, varav 35,3 Mkr under tredje kvartalet, vilket skapar flexibilitet för framtida finansieringstillfällen. Genom utvidgade kortfristiga kreditmöjligheter om 9,5 Mkr har företaget skapat mer flexibilitet i sin finansiella struktur, vilket är nödvändigt i en volatil bransch. 

Under kvartalet slutade omvärderingsperioden på 12 månader för det verkliga värdet av förvärvet av Gatso Beheer, vilket resulterade i justerad PPA. En uppskjuten skattefordring på 28,1 Mkr har identifierats och bokförts. Samtidigt har värdet på kundkontrakt sänkts med 22,2 Mkr.

Trots makrorelaterade utmaningar bibehåller vi en optimistisk syn på våra framtidsutsikter. Vi kommer fortsätta fokusera på effektivisering av verksamheten liksom en ökad andel återkommande intäkter. 

Som underlag för vår långsiktiga potential noterar vi även ett ökat intresse för våra tjänster i alla våra regioner och anser att vår större storlek och ökade räckvidd kommer vara verksamheten till nytta på lång och hållbar sikt.

Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 24 november kl. 09:30 presenterar VD Torbjörn Sandberg och finansdirektör Niki Gatsonides rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa online via länk på Sensys hemsida: www.sensysgatso.com 

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt: 

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk:
http://emea.directeventreg.com/registration/96571922
Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.
För att delta i konferensen, slå in koden följt av "#" när du ombes göra så. 

Direkt via telefon:
Istället för att registrera online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:
Sverige: 08-566 194 25
USA: +1 866 904 9624
Storbritannien: +44 (0) 844 571 8931

Du kommer uppmanas att slå in en eventkod; ignorera detta och vänta istället (1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt Konferens-ID: 96571922 eller "Sensys" för att registrera. Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid. 

Torbjörn Sandberg
VD, Sensys Gatso Group  

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: [email protected]

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl. 08:30 den 24 november 2016. 

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten.  Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 202 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729