Delårsrapport för januari - september 2015

Juli-september 2015
-Förvärv av Gatso Beheer BV och bildande av Sensys Gatso Group den 1 augusti 2015.
-Nettoomsättningen uppgick till 100,3 Mkr (43,0).
-Orderingången uppgick till 39,7 Mkr (21,8).
-Rörelseresultatet uppgick till -7,4 Mkr (12,5).
-Rörelsemarginalen var negativ (28,9 procent).
-Resultat efter skatt uppgick till -5,9 Mkr (9,7).
-Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 kr (0,02).
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -30,1 Mkr (8,6).

Januari-september 2015
-Nettoomsättningen uppgick till 219,1 Mkr (101,8).
-Orderingången uppgick till 106.0 Mkr (50,3).
-Rörelseresultatet uppgick till 27,3 Mkr (14,1).
-Rörelsemarginalen var 12,4 procent (13,9).
-Resultat efter skatt uppgick till 21,1 Mkr (11,0).
-Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,04 kr (0,02).
-Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 Mkr (16,1).

VD-kommentar
Under tredje kvartalet slutförde vi förvärvet av Gatso Beheer BV och bildade Sensys Gatso Group från och med den 1 augusti 2015. Förvärvet positionerar oss som den globalt ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet och ger oss en mer diversifierad produktportfölj och en stabilare och mer förutsägbar affärsmodell. Marknaden för trafiksäkerhetssystem fortsatte att stärkas undan för undan i samtliga våra huvudregioner. I tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 100,3 Mkr (43,0). Jämfört med den proforma beräknade genomsnittliga nettoomsättningen under ett kvartal, baserat på 2014 års omsättning av 436 Mkr, motsvarar detta en ökning. Sensys Traffic hade en nettoomsättning på 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer B.V. proforma en nettoomsättning på 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutade den 30 september 2014. Mot bakgrund av att siffrorna för tredje kvartalet 2015 omfattar en månad för Sensys Traffic AB och två månader för koncernen Sensys Gatso Group är det därför svårt att beräkna jämförbara proformatal. Det bör också noteras att den senaste tidens orderingång ännu inte fått fullt genomslag i siffrorna för det tredje kvartalet.

Bruttomarginalen uppgick till 40,6 procent (48,5) och påverkades främst av den interna leveransmodell som används i den nederländska verksamheten. Den interna leveransmodellen i kombination med den starka orderingången under tredje kvartalet bidrog även till en ökning av nettorörelsekapitalet. Rörelsemarginalen var emellertid negativ till följd av kostnader relaterade till förvärvet av Gatso Beheer om 15,3 Mkr, bestående av en transaktionskostnad av engångskaraktär om 7,9 Mkr och en kostnad för "förvärvsprisallokering" om 7,4 Mkr. Rörelseresultatet exklusive dessa förvärvsrelaterade kostnader uppgick till 7,9 Mkr.

Vi har under kvartalet erhållit order på 39,7 Mkr som i huvudsak utgjordes av order för Japan, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Mellanöstern. Strax innan fusionen trädde i kraft erhöll Gatso, i juli order värda 187 Mkr, varav 165 Mkr Mkr gällde en större order från en ny kund. Ordern omfattar leverans av fordonssystem och den slutliga leveransen ska ske under första halvåret 2016, något senare än vad som tidigare meddelats.  

För perioden januari-september uppgick nettoomsättningen till 219,1 Mkr (101,8) och rörelseresultatet till 27,3 Mkr (14,1), med en rörelsemarginal på 12,4 procent (13,9). Integrationen av de två bolagen fortskrider i en hög takt och vi går nu in i en mer operativ fas med fokus på samordning av produktportföljer, teknik och leveranskedja. Vi har redan noterat stora fördelar av en förbättrad marknadstäckning, främst tack vare det breddade produktutbudet.

Från den 1 januari 2016 kommer rapportering att ske i två affärssegment, Systemförsäljning (Systems Sales) och Operatörstjänster (Managed Services). Denna segmentering kommer att ge oss en bättre och tydligare verksamhetsmodell. Inom Systemförsäljning kommer ägandet av utrustningen att övergå till kunden medan det inom Operatörstjänster kvarstår hos oss. Följaktligen kommer våra aktieägare och investerare ha möjlighet att ingående analysera och förstå resultatet av två mycket olika affärsmodeller.

Jag är mycket nöjd över att se det engagemang och den energi med vilken medarbetarna genomför våra strategier och planer samtidigt som de driver den dagliga verksamheten vidare, tar hem order, utvecklar produkter och genomför leveranser. Sensys Gatso Group håller definitivt på att rita om kartan i ATK-branschen.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 200 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. Sensys Traffic hade en omsättning på SEK 160,6 Mkr under 2014 och Gatso Beheer hade proformaomsättning på SEK 275,5 Mkr under räkenskapsåret som slutar 30 sep 2014.

För mer information se www.sensysgatso.comOm Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244