REGMAR

Halvårsrapport januari - juni 2023

April - juni 2023
- Nettoomsättning MSEK 133 (124)
- Orderingång *) MSEK 170 (240)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 19,2 (17,7)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK 5,6 (7,1)
- Totalresultat MSEK 27,9 (27,5)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,32 (0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK -19,3 (30,8)

Januari - juni 2023
- Nettoomsättning MSEK 246 (238)
- Orderingång *) MSEK 260 (323)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 20,7 (33,3)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK -3,0 (12,7)
- Totalresultat MSEK 14,4 (39,8)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,30 (0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK -27,1 (89,8)
*) Exklusive tilldelningskontrakt på 152 miljoner kronor

VD-kommentar

I linje med vår finansiella vägledning
Under detta kvartal har vi haft en stabil utveckling av affärsverksamheten i samtliga regioner. Vi har fått fem nya kunder i USA, påbörjat våra första stora avtalade leveranser till Sverige och Nederländerna samt återupptagit våra leveranser till Saudiarabien. Vi har haft ytterligare ett framgångsrikt kvartal när det gäller våra återkommande intäkter från TRaaS (Trafikövervakning som en tjänst), som fortsätter att öka. Vår EBITDA-marginal för kvartalet uppgick till 15% som ett resultat av stark bruttomarginal och höga försäljningsvolymer. Sammantaget ligger vi i linje med att uppnå både vår finansiella prognos för 2023 och vårt mål för 2025.

Fem nya kunder i USA
Orderingången under andra kvartalet landade på 170 miljoner kronor, jämfört med 240 miljoner kronor i fjol. Här ingår inte upphandlingsavtalet i Mellanöstern värt 152 miljoner kronor, som tecknades under det andra kvartalet 2023. Inklusive denna kontraktstilldelning landade kvartalets orderingång på 322 miljoner kronor, en ökning med 34% jämfört med andra kvartalet 2022. 

Under första halvåret uppgick den totala orderingången - inklusive kontraktstilldelningar - till 412 miljoner kronor (569), vilket huvudsakligen drevs av TRaaS-beställningar på den amerikanska marknaden och systemförsäljning i Mellanöstern. Tack vare vårt förstärkta team i USA lyckades vi under det första halvåret 2023 knyta till oss hela fem nya kunder samt förlänga ett kontrakt med en befintlig kund. Det är glädjande att se att våra ökade säljinsatser på den viktiga amerikanska marknaden börjar ge resultat i orderingången.

TRaaS utgör 65% av den totala omsättningen och har ökat med 18%
Vår TRaaS-försäljning uppgick till 87 (74) miljoner kronor för kvartalet, vilket är en ökning med 18%. Dessa återkommande intäkter utgör 65% av den totala omsättningen. Ökningen beror huvudsakligen på våra TRaaS-operatörstjänster i USA och intäkter från vårt TRaaS-projekt i Tasmanien, Australien. Hittills i år uppgår TRaaS-försäljningen till 173 miljoner kronor, en ökning med 24%. Under det första halvåret 2023 stod TRaaS-försäljningen för 70% av vår totala omsättning, vilket överträffar målet på 60% för 2025.

Nya program på den amerikanska marknaden
Under andra kvartalet 2022 lanserade vi vår plan för den amerikanska marknaden. Sedan dess har vi expanderat vår amerikanska säljorganisation med ytterligare tre säljare, en investering som har gett resultat. Under  första halvåret 2023 har vi lyckats vinna 6 nya avtal på denna strategiska marknad, varav 5 i nya städer, till ett totalt kontraktsvärde av 112 miljoner kronor. Detta visar att strategin är effektiv. Vi är nu i implementeringsfasen för dessa nya avtal, vilket vanligen innebär engångskostnader för installationer och varningar som tillfälligt håller nere EBITDA-marginalen inom segmentet.

Återupptagna leveranser till Saudiarabien
I slutet av andra kvartalet hade vi levererat 75% av kontraktet på 275 miljoner kronor för vår unika Vehicle-in-Motion-lösning till vår kund i Saudiarabien. Med anledning av att vår kund är beroende av ett antal förutsättningar utanför deras kontroll, såsom tillgången på fordon och förare, blev vi under det tredje kvartalet 2022 ombedda att tillfälligt pausa leveranserna inom Vehicle-in-Motion-kontraktet. Vi har nu kommit överens om att leverera återstående 25% av kontraktet under andra halvåret 2023.

På väg mot historisk orderingång
För helåret 2022 hade vi en rekordhög orderingång på 1,5 miljarder kronor. Under första halvåret 2023 var orderingången ytterligare 412 miljoner kronor. Denna totala orderingång på nästan 2 miljarder kronor inkluderar två stora kontrakt: Trafikverkets order på 850 miljoner kronor och den nederländska åklagarmyndighetens kontraktstilldelning på 250 miljoner kronor. Innan intäkterna kan realiseras krävs initiala investeringar i form av utvecklingsarbete och andra kostnader. Dessa investeringar kommer att fördelas över de förväntade 12-åriga kontraktsperioderna.

Jag är glad att kunna meddela att implementeringen går enligt plan. Våra lösningar är godkända och de första intäkterna har realiserats i slutet av andra kvartalet. Det visar vår djupa förståelse för kundernas behov av automatiserad trafikövervakning och vår förmåga att tillgodose dessa behov med hjälp av avancerad teknik.

EBITDA-marginal i linje med målsättningen
Första kvartalet meddelade vi att den låga EBITDA-marginalen inte hade strukturella orsaker, utan var ett resultat av implementationskostnader för att samtidigt både slutföra ett antal viktiga projekt och bygga den nya FLUX-plattformen. Jämfört med första kvartalet har omsättningsnivån ökat med 20 miljoner kronor, bruttomarginalen förbättrats med 2 procentenheter och utgifterna minskat med 4 miljoner kronor under andra kvartalet. Som ett resultat av detta uppgick EBITDA till 19,2 (17,7) miljoner kronor för kvartalet, vilket är en förbättring med 8% jämfört med andra kvartalet 2022. Med en EBITDA-marginal på 14,5% är vi i linje med vår målsättning för 2025. När utvecklingsarbetet för våra kommersiella projekt är slutfört förväntar vi oss en ytterligare minskning av våra utvecklingskostnader samt högre intäkter, vilket kommer att förbättra EBITDA ytterligare.

Satsningar på ökad tillväxt i USA
Nya kontrakt i USA har lett till investeringar i anläggningstillgångar för dessa program. Under kvartalet har vi investerat totalt 17 miljoner kronor i anläggningstillgångar, jämfört med noll kronor under samma period föregående år. Investeringar i anläggningstillgångar under första halvåret uppgick till totalt 31 miljoner kronor, eller 63% av våra totala investeringar för året. Dessa investeringar drivs  av våra framgångar på den viktiga amerikanska marknaden. 

Finansiell vägledning för 2023 
På årsstämman i maj röstades det för en omvänd aktiesplit 80:1 för att attrahera fler internationella investerare. I samband med detta kommunicerade vi vår finansiella vägledning för helåret 2023, som ska göra det lättare för internationella investerare att analysera företagets finansiella utveckling. Mot bakgrund av vår rekordhöga orderingång förväntar vi oss för helåret 2023 intäkter i intervallet 550-650 miljoner kronor och en EBITDA-marginal på 10-15%. Med tanke på de återupptagna leveranserna till Saudiarabien, leveransstarten för de två stora projekten i Sverige och Nederländerna, lanseringen av de nya programmen i USA och flera andra mindre leveranser, bekräftar jag vår finansiella vägledning för 2023.

Framtidsutsikter
Vår orderbok växte med nästan 2 miljarder kronor under 2022 och det första halvåret 2023. Nu arbetar vi med att fullgöra dessa ordrar. Detta innebär att våra kostnader tillfälligt har ökat, framför allt i vårt globala utvecklingsteam. Vår lönsamma TRaaS-verksamhet fortsätter att växa, och vårt förstärkta team i USA har klarat av att öka den primära försäljningen på denna strategiska marknad. Slutligen börjar också FLUX, vår banbrytande plattform för trafikövervakning, att etablera sig på marknaden. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan och målsättning att till år 2025 öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor, där TRaaS-intäkterna står för mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 procent år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Inbjudan till presentation
Den 17 augusti kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida:  https://www.sensysgatso.com

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.
https://ir.financialhearings.com/sensys-gatso-group-q2-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005239

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 17 augusti, 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244