Halvårsrapport januari - juni 2020

April - juni 2020

- Nettoomsättning 93,5 Mkr (96,9)

- Orderingång 282,6 Mkr (141,5)

- Rörelseresultat (EBIT) -0,9 Mkr (-8,2)

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 12,3 Mkr (4,4)

- Totalresultat -17,1 Mkr (-5,1)

- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,00 (-0,01)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten 1,8 Mkr (-2,7)

Januari - juni 2020

- Nettoomsättning 189,1 Mkr (175,3)

- Orderingång 316,2 Mkr (241,4)

- Rörelseresultat (EBIT) -14,6 Mkr (-20,4)

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 13,3 Mkr (4,3)

- Totalresultat -12,4 Mkr (-7,1)

- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (-0,02)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten 21,7 Mkr (-23,3)

VD-kommentar

Bibehållen stark verksamhet under COVID-19-pandemin

Medan COVID-19-pandemin sprids allt mer världen över, upprätthåller vi en nära kontakt med våra medarbetare och kunder. På kundsidan kan vi fortsätta se vilken samhällsnytta trafiksäkerhetsbranschen har. Sensys Gatso ses som en samhällsviktig verksamhet som bidrar till att hålla vägarna säkra. Även vid nedstängningar, som för närvarande i USA och Australien, ger myndigheterna tillstånd till fortsatt hantering och drift av våra aktiverade trafikövervakningslösningar. De flesta medarbetare arbetar fortfarande i trygghet hemifrån, tack vare våra system och verktyg som möjliggör distansarbete. Som en följd av det har vi hittills inte sett någon negativ inverkan på organisationens kapacitet. Det här är en position som gör vår verksamhet relativt motståndskraftig mot effekterna av COVID-19-pandemin.

Orderingång på rekordnivåer

Den totala orderingången hittills i år uppgår till 344 miljoner kronor, vilket är den högsta i företagets historia. Detta beror till stor del på att våra kontrakt får allt högre ordervärden. De senaste sju månaderna har vi tagit emot beställningar från en kund i Australien till ett sammanlagt värde av 167 miljoner kronor, och från Costa Rica motsvarande 192 miljoner kronor. Inräknat nya TRaaS-kontrakt i USA och Nederländerna uppgår orderingången på rullande 12 månader nu till 665 miljoner kronor - ytterligare ett rekord i Sensys Gatsos historia.

Vårt största kontrakt hittills

Momentumet med större kontrakt fortsätter. Vi har efter kvartalet erhållit ett kontrakt från vår kund i Saudiarabien för vår fordonsmonterade lösning. Med ett totalt värde på 275 miljoner kronor är det Sensys Gatsos hittills största enskilda kontrakt. Kontraktet speglar Saudiarabiens engagemang för ökad trafiksäkerhet, i enlighet med landets vision 2030. Det visar också på effektiviteten och skalbarheten i vår unika fordonsmonterade lösning i olika regioner i världen.

TRaaS-tillväxt på 27 procent

Vårt strategiska fokus på återkommande TRaaS-intäkter har resulterat i en omsättningsökning på 12 procent under första halvåret i år. Hittills i år uppgår den totala orderingången från TRaaS till 146 miljoner kronor, varav 109 miljoner kronor utgörs av nya kontrakt. Med de här nya kontrakten inräknade kan vi se hur våra TRaaS-intäkter fortsätter att växa. Intäkterna från TRaaS på 107 miljoner kronor utgör nu 57 procent av vår totala omsättning, vilket är nära vår långsiktiga ambition på minst 60 procent av den totala omsättningen.

TRaaS ger ökad EBITDA-marginal

Vi har under kvartalet erhållit COVID-19-relaterat omställningsstöd från Nederländerna och USA på sammanlagt 8,3 miljoner kronor, varav 3,5 miljoner kronor har redovisats som ett bidrag i resultaträkningen. COVID-19-stödet har gett Sensys Gatso möjlighet att bibehålla personalstyrkan som behövs för att säkerställa framtida intäkter till följd av den ökade orderingången. Med bidraget inräknat uppgår EBITDA hittills i år till 13 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 7 procent. Lönsamheten kommer till största del från segmentet Operatörstjänster (Managed Services), som genererar en EBITDA-marginal på 12,5 procent. Trots att segmentet endast står för 33 procent av omsättningen, utgör dess andel av EBITDA hela 59 procent. Det är en bekräftelse av vår strategi att fokusera på återkommande affärer med hög marginal och återkommande intäkter i båda våra segment, Systemförsäljning (System Sales) och Operatörstjänster (Managed Services).

Stärkt finansiell ställning

Vår kassa uppgår i slutet av perioden till 103 miljoner kronor. I detta ingår den första utbetalningen på 12,5 miljoner kronor från den nya kreditfaciliteten på 50 miljoner kronor som ingicks med Rabobank under kvartalet, för att främja fortsatt tillväxt.

Framtidsutsikter

Trafiksäkerhet fortsätter att vara ett högprioriterat område för våra myndighetskunder. Synen på Sensys Gatso som en samhällsviktig verksamhet på alla våra marknader gör att genomförandet av projekt och TRaaS-kontrakt fortsätter. Vi behåller därför våra förväntningar om att COVID-19-krisen endast kommer att ha en begränsad påverkan på koncernen. Nya, och större, ordrar fortsätter att komma in, och orderboken är större än någonsin. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga ambition att öka nettoomsättningen till mer än en miljard kronor år 2025. Av denna omsättning ska 60 procent, över 600 miljoner kronor, komma från återkommande TRaaS-intäkter. Vi håller också kvar vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 procent år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Finansiell information

Inbjudan till presentation för press och analytiker

Den 20 augusti kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q2-2020

Telefonnummer att ringa in på:

Sverige: +46 8 505 583 55

Storbritannien: +44 333 300 90 35

USA: 1 844 625 15 70

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 20 augusti 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 252 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244