Halvårsrapport Januari - juni 2019

MSEK
April - juni 2019

 • Nettoomsättning 96,9 (88,6)
 • Orderingång 141,5 (182,9)
 • Rörelseresultat (EBIT) -8,2 (-0,6)
 • Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 4,4 (8,6)
 • Totalresultat -5,1 (7,9)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0.01 (0.00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -2.7 (-4.9)

Januari - juni 2019

 • Nettoomsättning 175,3 (160,2)
 • Orderingång 241,4 (235,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) -20,4 (-15,5)
 • Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 4,3 (2,6)
 • Totalresultat -7,1 (6,2)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (-0,02)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -23,3 (-1,4)

VD-kommentar

Återkommande intäkter uppgick till 75 procent av orderingången under andra kvartalet
Orderingången under andra kvartalet var fortsatt bra och uppgick till 141 (183) miljoner kronor, vilket är 40 procent bättre än första kvartalet 2019 då orderingången uppgick till 100 miljoner kronor. Det var framförallt order från USA och Australien som påverkade kvartalet. Orderingången för första halvåret ökade något jämfört med föregående år och uppgick till 241 (236) miljoner kronor. För andra kvartalet uppgick andelen återkommande intäkter till 75 procent av ordervärdet och för första halvåret var andelen återkommande intäkter 60 procent.

Försäljningen av trafikövervakning som en tjänst (TraaS) ökade med 24 procent
Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med nio procent till 97 (89) miljoner kronor.

Nettoomsättningen för första halvåret ökade med cirka tio procent jämfört med föregående år och uppgick till 175 (160) miljoner kronor. Andelen återkommande intäkter, som vi kallar TraaS, uppgick till 48 (42) procent för det första halvåret 2019. Det är en ökning med 24 procent jämfört med återkommande intäkter, TraaS, för helåret 2018 och helt i linje med vår tillväxtstrategi.

Vi breddar vårt erbjudande av lösningar
Under 2019 implementerar vi parallellt ett stort antal projekt i Nederländerna, Australien och USA, order som till största delen erhölls under 2018. Projekten innehåller nya innovativa lösningar för Sensys Gatso Group. Dessa tjänster ökar vår kunskap och portfölj av lösningar samt har potential att användas globalt. Som en effekt av dessa projekt ökade, under kvartalet, direkta rörliga kostnaderna för personal och administration. Trots att vi ökade våra kostnader för att leverera projekten, var bruttomarginalen cirka 38 (40) procent.

Insteg i Sydamerika
Efter kvartalets utgång och för första gången i vår historia vann vi två betydelsefulla order i Sydamerika från Colombia. Det var ett resultat av försäljningsinsatser i regionen som påbörjades under 2017. Vi är stolta över att växa vår installerade bas i en region med fokus på trafiksäkerhet.

Oklahoma, USA, ökar takten
Under 2018 gjorde vi ett stort genombrott i marknaden med vårt erbjudande av Managed Services (TraaS). Vi startade upp ett övervakningsprogram för oförsäkrade bilar i Oklahoma, USA, som gav oss nya erfarenheter. Vi ser nu att programmet börjar ta fart och det bidrog till att försäljningen av Managed Services (Traas) ökade till 25 (20) miljoner kronor i kvartalet. Under första halvåret har vi gradvis ökat antalet installerade system. Vi fortsätter att utveckla funktionaliteten i mjukvaran för att kunna hantera olika situationer, exempelvis placering, mobila och fasta installationer. Att utveckla mjukvaran, algoritmen bakom lösningarna, och att fortsätta bygga upp kunskapen i organisationen kommer framöver att korta ledtiden till driftsättning och intäktsgenerering.

Leveranserna från Prodrive tillbaka till normalläge
Leveranserna från vår komponenttillverkare Prodrive, som drabbades av en brand i december 2018, är tillbaka till normala leveranstider. Åtgärder har vidtagits av vår leverantör för att förhindra framtida störningar i vår leveranskedja. Som förväntat har inte störningarna haft någon negativ påverkan på årets intäkter och våra kundrelationer.

Vår finansiella ställning är fortsatt solid
Tillgängliga likvida medel minskade från 153 miljoner kronor vid utgången av 2018 till 111 miljoner kronor vid periodens slut. Som vi berättade i rapporten för första kvartalet var det framförallt förskottsbetalningar från projekt som påverkade kassan. Vi fick under 2018 betalningar för ett flertal projekt som levererades under första kvartalet. Parallellt har vi byggt upp rörelsetillgångar, pågående arbete, vilket påverkade vårt rörelsekapital negativt. Implementationen av den nya standarden IFRS 16 för redovisning påverkade soliditeten som sjönk från 71,8 procent i slutet av 2018 till 66,1 procent vid utgången av första kvartalet. Vår finansiella ställning är fortsatt solid. Efter kvartalets utgång har bolaget gjort en andra amortering på säljreversen på 1 miljon Euro (10,5 miljoner kronor).

Framtiden
Genom vårt nya erbjudande av trafikövervakning som en tjänst, (TraaS), har vi stärkt vår position med en betydande tillväxt på 24 procent under första halvåret. Den starka positionen inom TRaaS ökar vår potential för framtida återkommande intäkter. Med tanke på god kvalitet i orderingången och solid finansiell ställning känner vi oss optimistiska inför framtiden.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Finansiell information

Inbjudan till presentation för press och analytiker

Den 29 augusti kl. 10.00 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder delårsrapporten för andra kvartalet 2019 och besvarar frågor i en telefonkonferens. Presentationen går att följa online via länk via https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q2-2019

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon;
Sverige: 08 50 558 368
Storbritannien: +44 33 33 009 272
USA: +1 8 335 268 382

Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till denna rapport.

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 29 augusti 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected] 
e-post IR: [email protected] 
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244