Sensys Gatso Group Halvårsrapport januari-juni 2017

April-juni 2017 

 • Nettoomsättning 68,2 Mkr (100,0)
 • Orderingång 64,6 Mkr (61,4)
 • Rörelseresultat -14,6 Mkr (-2,9)  
 • EBITDA -4,7 Mkr (6,5)  
 • Resultat efter skatt -15,9 Mkr (-0,9)  
 • Periodens totalresultat -20,3 Mkr (1,8)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,02 kr (0,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,2 Mkr (12,0 

Januari-juni 2017

 • Nettoomsättning 138,9 Mkr (264,2) 
 • Orderingång 133,2 Mkr (88,5)
 • Rörelseresultat -31,9 Mkr (-17,3) 
 • EBITDA -12,3 Mkr (9,8)
 • Resultat efter skatt -32,3 Mkr (-20,9)
 • Övrigt totalresultat -36,7 Mkr (-17,2)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,05 kr (-0,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,8 Mkr (14,6) 

KOMMENTAR FRÅN STYRELSENS ORDFÖRANDE

I anslutning till dagens kvartalsrapport föreslår styrelsen en företrädesemission i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och främja tillväxt med utgångspunkt i Sensys Gatsos konkurrenskraftiga plattform och unika position på marknaden. Tidigare denna vecka har vi även offentliggjort rekryteringen av nästa verkställande direktör, Ivo Mönnink, som kommer att leda bolaget in i nästa utvecklingsfas. Jag uppmuntrar alla våra aktieägare att noggrant läsa de separata pressmeddelandena kring dessa två initiativ.

Jag skulle även vilja ta tillfället i akt och tacka Torbjörn Sandberg för hans utmärkta arbete som VD för Sensys Gatso. Under hans ledarskap har Sensys Gatso framgångsrikt genomfört integrationen av Sensys Traffic och Gatso Beheer, samt slutfört utvecklingen av kärnan i vår plattform från vilken vi ska bygga vår framtida tillväxt.

KOMMENTAR FRÅN VD

Omsättningen i andra kvartalet för de två affärssegmenten uppgick till 68,2 Mkr (100,0), varav Systemförsäljning svarade för 51,9 Mkr (85,9) och Operatörstjänster för 19,1 Mkr (15,3). Bruttomarginalen uppgick till 46,8 procent (36,5), vilket är en väsentlig ökning som ett resultat av försäljningsmixen mellan Systemförsäljning och Operatörstjänster. EBITDA för det andra kvartalet 2017 var -4,7 Mkr (6,5) och rörelseresultatet blev -14,6 Mkr (-2,9).

Orderingången uppgick under andra kvartalet till 64,6 Mkr jämfört med 61,4 Mkr motsvarande period föregående år. Om vi ser på det första halvåret 2017 uppgick orderingången till 133,2 Mkr (88,5), vilket är en avsevärd förbättring jämfört med det första halvåret 2016.

Betalningsförmågan hos kunderna i Mellanöstern har minskat, vilket har påverkat våra intäkter negativt. Det är emellertid viktigt att påpeka att vi inte har förlorat några väsentliga affärer och att våra konkurrenter står inför samma utmaningar. Trots utmaningarna, är vi fortsatt optimistiska kring vår framtid.

Tillgängliga likvida medel vid slutet av andra kvartalet 2017 har sjunkit till 64,5 Mkr, jämfört med 78,3 Mkr i det första kvartalet 2017. Minskningen beror på negativt operativt kassaflöde samt minskning i tillgänglig kreditfacilitet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,2 Mkr (12,0) under andra kvartalet 2017. Det negativa kassaflödet är orsakat av negativt rörelseresultat och ökade lagernivåer under det andra kvartalet. Kreditfaciliteten har sjunkit med 10 miljoner kronor under kvartalet.

Efter förvärvet av Gatso, har Sensys Gatso Group presterat starka kassaflöden från den operativa verksamheten fram till och med 2016. Kassaflöden har primärt använts för att finansiera utgifter för förändringsprogram samt för att amortera lån relaterade till förvärvet samt lån från aktieägare med kort löptid. Sensys Gatso Group har återbetalat hela lånet som togs i samband med förvärvet efter kvartalsrapporten i juli 2017.

I det korta perspektivet är det svårt att bedöma när den osäkra marknadssituationen kommer att förbättras. Vi kommer emellertid att fortsätta fokusera på vår strategi och är rustade att ta oss an alla affärsmöjligheter när de uppstår. Mot bakgrund av de globala trenderna som gynnar hållbara lösningar och trafiksäkerhet har behovet av våra system och tjänster stor potential att öka över tid. 

Torbjörn Sandberg
VD, Sensys Gatso Group

Finanskalender
Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport juli-september 2017 23 nov 2017
Delårsrapport oktober-december 2017 22 feb 2018
Delårsrapport jan-mars 2018 17 maj 2018
Årsstämma 2017 17 maj 2018


Rapporten i sin helhet bifogas.

Jönköping, 31 augusti 2017 

Claes Ödman 
Ordförande

Kerstin Sjöstrand

Jochem Garritsen

Ingemar Skogö

Pia Hofstedt

Katarina Staaf

Torbjörn Sandberg
VD 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Sandberg, VD
+46 76 843 43 76

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk och Lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl. 08:30 den 31 augusti 2017. 

Verksamhetens art
Sensys Gatso Group utvecklar, marknadsför, säljer och opererar världsledande systemlösningar och produkter för ökad trafiksäkerhet. I vår största produktkategori ingår automatiserade system för hastighets- och trafikljusövervakning som förhindrar trafikolyckor och därmed räddar liv och sparar samhällsresurser. Alla produkter bygger på vår unika målföljningsradar med hög precision, som ger hög rättssäkerhet. Marknaden för trafiksäkerhetssystem är en global nischmarknad med sund underliggande tillväxt. 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244