Delårsrapport Januari-mars 2018

- Nettoomsättning 71,7 Mkr (70,7)
- Orderingång 52,8 Mkr (68,6)
- Rörelseresultat -14,9 Mkr (-17,3)
- EBITDA -6,0 Mkr (-7,6)
- Resultat efter skatt -13,1 Mkr (-16,4)
- Totalresultat -1,7 Mkr (-16,4)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,02 kronor (-0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 Mkr (-8,5)

VD-KOMMENTAR

En avvaktande start

Det finansiella året 2017 avslutades med en god orderingång på cirka 350 miljoner kronor. Trots det var våra förväntningar på början av 2018 relativt låga, baserat på den lägre orderingången under tredje och fjärde kvartalet 2017. Försäljningen under första kvartalet 2018 uppgick dock till 72 miljoner kronor, vilket är i linje med vår försäljning under samma period 2017. Omsättningen består främst av tilläggsorders från, samt service och underhåll till, existerande kunder.  

Vår verksamhet i USA har sedan maj 2017 påverkats negativt av domstolsbeslutet som togs i Iowa. Efter kvartalets utgång har högsta domstolen i Iowa återkallat detta beslut och tillåter nu återigen städerna själva att fatta beslut kring automatisk hastighetsövervakning. Vi förväntar oss kunna återaktivera våra system och därmed återgå till normal operatörsverksamhet i början av juni, vilket torde visa sig i en förbättrad omsättning under andra halvan av året.

Två stora tilldelningsbeslut erhållna 

Den totala orderingången för kvartalet uppgick till 53 miljoner kronor. Härutöver har vi även erhållit tilldelningsbeslut från Finland och Mellanöstern på två större upphandlingar, till ett potentiellt ytterligare ordervärde på totalt 122 miljoner kronor. Tilldelningsbeslutet från Finland erhölls baserat på vår utmärkta service och underhåll i Sverige samt vår nära koppling till Nollvisionen. Vi slutför nu kontraktsförhandlingarna. En första order relaterad till detta tilldelningsbeslut förväntas under 2018. Tilldelningsbeslutet från Mellanöstern erhölls baserat på vår framgångsrika fordonsmonterade lösning för hastighetsövervakning. I mars erhöll vi den första ordern från detta tilldelningsbeslut till ett värde om 8 miljoner kronor.

Fortsatt kostnadskontroll

Kostnaderna har minskat under kvartalet och uppgick till 40 miljoner kronor att jämföra med 42 miljoner kronor under samma period 2017. Kostnaderna är i linje med de totala kostnaderna för helåret 2017, justerat för engångseffekten av den reservation som gjordes under 2017 till ett värde av cirka 10 miljoner kronor, hänförlig till en kundförlust i Mellanöstern. Vi fortsätter att utvärdera möjligheter att göra vår kostnadsbas mer flexibel och mer anpassad för vår volatila affärsmodell.  

Likvida medel

Våra tillgängliga likvida medel vid slutet av perioden uppgick till 122 miljoner kronor, bestående av 67 miljoner i banktillgodohavanden och 55 miljoner i outnyttjade kreditfaciliteter. Den lägre försäljningsvolymen under kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2017 har resulterat i ett lägre behov av rörelsekapital, varpå kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrats med 11 miljoner kronor till ett positivt kassaflöde på cirka 3,5 miljoner kronor jämfört med det fjärde kvartalet 2017.

Valuta effekter

Som ett internationellt bolag är vi utsatta för valutaeffekter. Valutaeffekten på rörelseresultatet är försumbar. Finansnettot har påverkats negativt av valutaeffekt på bolagets säljrevers vid konvertering från Euro till svenska kronor.

Framtiden 

Genom den ökade säljaktiviteten har vi erhållit tilldelningsbeslut på två stora upphandlingar utöver vår ordinarie orderingång på 53 miljoner kronor under första kvartalet. Dessa båda tilldelningsbeslut har erhållits från Finland och Mellanöstern, till ett totalt ytterligare potentiellt värde om 122 miljoner kronor. Vi har höga förväntningar att dessa båda tilldelningsbeslut i hög grad skall konverteras till order under 2018. När så kan ske är tyvärr svårt att uppskatta i tid och beror till stor del på behovet hos våra kunder.  

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits, kl. 8.30 den 17e maj 2018. 

Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 17 maj kl. 9:30 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder delårsrapporten för första kvartalet 2018 och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa online via länk på Sensys Gatsos hemsida: www.sensysgatso.comeller http://media.fronto.com/cloud/sensys/180517 

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt: 

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk:
http://emea.directeventreg.com/registration/2390039
Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.
För att delta i konferensen, slå in koden följt av "#" när du ombes göra så. 

Direkt via telefon:
Istället för att registrera sig online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:
Sverige: 08-566 194 25 
USA: +1 8 669 049 624
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31 

Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och vänta istället (1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt: Konferens-ID: 2390039 eller "Sensys" för att registrera. 

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid. 

För mer information kontakta:
VD Ivo Mönnink
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244