Delårsrapport Jan-mars 2017

Januari-mars 2017

- Nettoomsättning 70,7 Mkr (164,1)
- Orderingång 68,6 Mkr (27,1)
- Rörelseresultat -17,3 Mkr (-14,4)
- EBITDA -7,6 Mkr (3,4)
- Resultat efter skatt -16,4 Mkr (-19,9)
- Periodens totalresultat -16,4 Mkr (-19,1)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,02 kr (-0,03)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,5 Mkr (4,2)

VD-KOMMENTAR

År 2017 fick en blandad start. Å ena sidan har vi sett samma utmaningar som under 2016, med en makroekonomisk miljö som orsakar störningar i vår verksamhet i Mellanöstern. Å andra sidan är orderingången mycket starkare än under första kvartalet 2016.

I Mellanöstern har betalningsförmågan bland kunderna i regionen minskat jämfört med tidigare, vilket har påverkat våra intäkter negativt. Det är emellertid viktigt att påpeka att vi inte har tappat några väsentliga affärer och att våra konkurrenter står inför samma situation. Vidare, som ett resultat av vårt förändringsprogram där vi minskat vårt rörelsekapital, har vi fått längre ledtider i produktion vilket haft en negativ effekt på resultatet. En stigande orderingång jämfört med första kvartalet 2016, stöder oss emellertid i uppfattningen att en förbättring i den globala situationen kan vara på gång.

Omsättningen i första kvartalet för de två affärssegmenten uppgick till 70,7 Mkr (164,1), varav Systemförsäljning svarade för 57,9 Mkr (147,8) och Operatörstjänster för 12,8 Mkr (16,3). Vid en jämförelse av första kvartalet 2017 mot samma kvartal 2016 är det viktigt att observera att den stora skillnaden beror på att 73 Mkr av omsättningen första kvartalet 2016 är hänförlig till en stor afrikansk order från 2015. EBITDA var -7,6 Mkr (3,4) och rörelseresultatet blev -17,3 Mkr (14,4). På den positiva sidan förbättrades bruttomarginalen för perioden från 26,1 till 35,3 procent.

Orderingången uppgick under kvartalet till 68,6 Mkr (27,1), vilket är en betydande förbättring jämfört med samma kvartal föregående år. Under kvartalet har vi mottagit två beställningar från Belgien till ett värde om totalt 18,6 Mkr avseende trafiksäkerhetssystem i Bryssel och Flandern, samt beställningar från Sydeuropa värda 25,6 Mkr. Om vi ser på de fyra senaste kvartalen har vi noterat en ökande trend för bokade order.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,5 Mkr under första kvartalet, främst beroende på leveransförseningar. Under första kvartalet har även förändringsprogrammet slutförts, varvid omkostnaderna minskade med 5,3 Mkr jämfört med fjärde kvartalet 2016, vilket haft en positiv effekt på kassaflödet. Som ett resultat av det negativa kassaflödet under första kvartalet har tillgängliga likvida medel minskat till 78,3 Mkr jämfört med 85,5 Mkr i det fjärde kvartalet 2016. Även om vi fortfarande är optimistiska vad gäller våra framtidsutsikter räknar vi med utmaningar på medellång sikt. Bolaget kommer att undersöka olika möjligheter att stärka den finansiella strukturen för att klara av svängningarna i vår verksamhet, som också orsakas av ovan nämnda makroekonomiska utmaningar.

Vid slutet av kvartalet meddelade styrelsen att man inlett en process för att rekrytera en ny verkställande direktör för Sensys Gatso. Det är ett naturligt steg i bolagets utveckling nu när integrationen mellan Sensys Traffic och Gatso Beheer är slutförd. Jag kommer att vara fullt engagerad i min roll som VD till dess att min efterträdare är på plats.

I det korta perspektivet är det svårt att bedöma när den osäkra marknadssituationen kommer att förbättras. Vi kommer emellertid att fortsätta fokusera på vår strategi och är rustade att ta oss an alla affärsmöjligheter när de uppstår. Medan mitt fokus under det senaste året främst har varit att skapa ett effektivt Sensys Gatso med utökad kapacitet, blir en av huvuduppgifterna för min efterträdare att fokusera på tillväxt. Mot bakgrund av de globala trenderna som gynnar hållbara lösningar och trafiksäkerhet har behovet av våra system och tjänster stor potential att öka över tid.

Inbjudan till presentation för press och analytiker

Den 17 maj kl. 09.30 presenterar VD Torbjörn Sandberg och finansdirektör Niki Gatsonides rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa online via länk på Sensys hemsida: www.sensysgatso.com alt http://media.fronto.com/cloud/sensys/170517

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt: 

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk: http://emea.directeventreg.com/registration/11342057
Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.
För att delta i konferensen, slå in koden följt av "#" när du ombes göra så. 

Direkt via telefon:
Istället för att registrera sig online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:
Sverige: 08-566 194 25
USA: +1 8 669 049 624
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31 

Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och vänta istället (1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt: Konferens-ID: 11342057 eller "Sensys" för att registrera. 

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid. 

Torbjörn Sandberg, VD 
Sensys Gatso Group AB

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. 

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244