Delårsrapport för januari-mars 2016

(Siffror för Q1 2015 avser endast Sensys Traffic AB som fristående företag.)

- Nettoomsättningen uppgick till 164,1 Mkr (54,3).
- Orderingången uppgick till 27,1 Mkr (43,2).
- Engångskostnad för omstruktureringsprogrammet uppgick till 30,0 Mkr.
- EBITDA (just.) uppgick till 33,4 Mkr (17,4).
- Rörelseresultatet (just.) uppgick till 15,6 Mkr (17,2).
- Rörelsemarginalen (just.) uppgick till 9,5 procent (31,6).
- Resultat efter skatt (just.) uppgick till 10,1 Mkr (13,5).
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,03 kr (0,02).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 Mkr (19,9).

VD-kommentar

Året har inletts enligt planerna med fokus på att leverera enligt våra strategiska prioriteringar. Under första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 164,1 Mkr (54,3), EBITDA uppgick till 3,4 Mkr (17,4) och rörelseresultatet uppgick till -14,4 Mkr (17,2), vilket motsvarar en negativ rörelsemarginal (31,6). Under första kvartalet har estimerade kostnader för omstruktureringsprogrammet uppgående till 30 Mkr belastat resultatet. Detta resulterade i EBITDA och rörelseresultat enligt ovan. Ett justerade EBITDA uppgick till 33,4 Mkr (17,4) och ett justerat rörelseresultat uppgick till 15,6 Mkr (17,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,5 % (31,6).

Orderingången uppgick till 27,1 Mkr (43,2), vilket var lägre än föregående kvartal och i viss utsträckning kan förklaras av säsongsmässiga mönster då offentliga upphandlingar normalt sett inte avslutas i början av året.

Omstruktureringsprogrammet går enligt planerna

2016 är ett år som präglas av omstrukturering och det program som lanserades under kvartalet gör goda framsteg. Alla nyckeltal följer de uppsatta målen, som rörelsekostnader, kostnaden för sålda varor och nettorörelsekapitalet. Full effekt förväntas under första kvartalet 2017 i form av en sänkning av den årliga kostnaden minus övergångskostnaderna på 20 Mkr och en sänkning av nettorörelse-kapitalet på 30 Mkr, vilket ger en total uppskattad omstruktureringskostnad under 30 Mkr. Som del av programmet omorganiserar vi systemenheterna till kompetenscenter i Sverige och Nederländerna. Vi kommer också att effektivisera leveranskedjan och avsevärt dra ner på hopsättningsverksamheten i Nederländerna.

Efter utgången av kvartalet har vi avslutat förhandlingarna med personalrepresentanterna och fackföreningarna i Sverige och Nederländerna och berörd personal har informerats. Resultatet av slutförhandlingarna låg i linje med den tidigare uppskattade kostnaden på 30 Mkr, vilket också belastat resultatet under första kvartalet.

Fokus på löpande intäkter

Med början detta kvartal rapporterar vi fördelningen för våra två affärsområden Systemförsäljning (System Sales) och Operatörstjänster (Managed Services). Under kvartalet uppgick försäljningen för Systemförsäljning till 147,8 Mkr och Operatörstjänster till 16,3 Mkr.

Systemförsäljningsområdet är generellt en mycket volatil verksamhet med en blandning av ett fåtal stora kontrakt och många mindre avtal. Operatörstjänster genererar däremot en löpande och förutsägbar intäktsström för koncernen, varför vår ambition är att utöka dess andel av verksamheten. Med en stabil grund av operatörstjänster blir påverkan av orderingången kvartal för kvartal mindre signifikant.

Ett företag med större storlek och räckvidd

2016 markerar året då Sensys och Gatso varit ett enda företag i ett år och vi ser optimistiskt på våra framtidsutsikter tack vare vår större storlek och räckvidd. Utsikterna på kort sikt kommer dock att påverkas av fortsatt volatilitet. Under resten av året kommer vi att fortsätta att omstrukturera företaget i linje med vår strategi och säkra en större andel löpande intäkter och en effektivare verksamhet. 

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 19 maj kl. 09.30 presenterar VD Torbjörn Sandberg och finansdirektör Niki Gatsonides rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa på internet, via länken på Sensys Gatsos webbplats: www.sensysgatso.com

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon, du registrerar dig via följande två alternativ:

Förregistrering via webblänk

För att delta i telefonkonferens ber vi er att i god tid innan eventet förregistrera er via följande webblänk:

http://emea.directeventreg.com/registration/10922456

Öppna länken och följ instruktionerna. Efter genomförd registrering skickas ett bekräftelsemail ut till angiven mailadress vid registreringen. Mailet innehåller telefonnummer och kod (Direct Event Passcode). Välj lämpligt telefonnummer att ringa.

När ni så uppmanas, knappa in kod följt av "#" för att delta i konferensen.

Via telefon direkt

Som alternativ till webbregistrering för att delta i eventet via telefonkonferens kan följande telefonnummer ringas:
Sverige: 08-566 194 25
USA: +1 8 669 049 624
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31

Ni kommer att uppmanas att ange en event kod, bortse från detta och avvakta i stället (1-2 min) tills operatören träder in och uppge då: Conference ID: 10922456 eller "Sensys" för registrering.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av koncernens revisor.

Denna information är sådan som Sensys Gatso Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016 kl. 08.30.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: [email protected]

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten.  Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 175 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244