REGMAR

Delårsrapport januari-mars 2023

Januari-mars 2023
- Nettoomsättning MSEK 113 (113)
- Orderingång MSEK 90 (84)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 1,5 (15,7)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK -8,6 (5,6)
- Totalresultat MSEK -13,5 (12,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK -7,8 (59,0)            

Januari-december 2023
- Nettoomsättning MSEK 113 (495)
- Orderingång MSEK 90 (1,456)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 1,5 (73,3)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK -8,6 (30,8)
- Totalresultat MSEK -13,5 (59,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK -7,8 (125,6)

VD-kommentar
93% av orderingången är löpande TRaaS-intäkter
Orderingången under första kvartalet landade på 90 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 84 miljoner kronor i fjol. Orderingången exkluderar det nederländska tilldelningsbeslutet på 245 miljoner kronor, som erhölls under första kvartalet 2022, och som kommer att läggas till orderingången när order erhållits formellt. Av orderingången för första kvartalet utgörs 83 miljoner kronor eller 93% av löpande intäktsflöden från TRaaS, bland annat 35 miljoner kronor från en ny stad som tillkommit på vår strategiska USA-marknad samt två förnyade kontrakt.

TRaaS utgör 76% av den totala omsättningen
Vi har haft ett framgångsrikt första kvartal med en omsättning på totalt 113 miljoner kronor, vilket är i nivå med det första kvartalet 2022. Våra strategiska löpande TRaaS-intäkter stod för 86 miljoner kronor, en ökning med 25%. Verksamheten med våra TRaaS-operatörstjänster, som huvudsakligen erbjuds i USA, har ökat med 23% detta kvartal, från 40 miljoner till 49 miljoner kronor. Under kvartalet uppgick vår TRaaS-omsättning till 76% av den totala omsättningen, vilket överträffar vår målsättning om 60% till 2025.

Investeringar i USA
Vi sjösatte en ny plan för vår amerikanska marknad under andra kvartalet 2022. Sedan första kvartalet 2022 har tre säljchefer tillkommit i vår amerikanska säljorganisation. Investeringen lönar sig, vilket visar strategins effektivitet med en ökning av 7 erhållna kontrakt på denna strategiska marknad, varav 4 nya städer.

Historisk orderingång kräver förstärkt utvecklingsarbete
Ordervolymen vi erhöll i Europa, Australien och USA under 2022 visar tydligt att kunderna har höga tankar om våra lösningar för trafikövervakning. Orderingången under hela år 2022 motsvarade en totalsumma på 1,5 miljarder kronor. Denna orderingång är mer än tre gånger så stor som intäkterna under år 2022 och den överlägset största i Sensys Gatsos 65-åriga historia. Vi erhöll ytterligare 90 miljoner kronor i order under detta års första kvartal, vilket gör att de ingångna ordrar som för närvarande är i projektutvecklingsfasen är värda totalt 1,6 miljarder kronor. Vårt tekniska team arbetar nu intensivt med att utveckla lösningar som möter kundernas specifika krav på alla dessa stora projekt och även många mindre. Detta återspeglas i högre utvecklingskostnader. Dessa projektinvesteringar kommer att utnyttjas under intäktsgenereringsfasen av dessa långtidskontrakt.

Utvecklingskostnaderna ökar tillfälligt
Vår tillfälliga förstärkning av våra utvecklingsteam har en sidoeffekt. Vi anlitar i hög grad konsulter på korttidskontrakt för att kunna intensifiera arbetet på ett flexibelt sätt och sedan minska kapaciteten igen när den stora ansträngningen är över. Nackdelen med detta är att det kostar att öka kapaciteten på detta sätt. Vilket framgår av nyckeltalen för första kvartalet. Så snart som vår nya produktplattform FLUX etablerat sig på marknaden kommer vi att anpassa vår utvecklingskapacitet med anledning av  hur FLUX är uppbyggt. En ännu viktigare aspekt är att övergången till FLUX gör att vi kan öka vår primära försäljning utan att de linjära utvecklingskostnaderna ökar.

Planerad kortsiktig EBITDA-minskning
EBITDA uppgick till 1,5 miljoner kronor för kvartalet, jämfört med 16 miljoner i fjol. Minskningen för EBITDA kan härledas till en ökning av rörelsekostnaderna med 11 miljoner kronor, som i sin tur beror på högre försäljningskostnader för att nå våra mål för primär försäljning i USA. Dessa investeringar kommer att utnyttjas när de sju nya kontrakten som nyligen vunnits av vårt säljteam börjar läggas till försäljningen, senare under 2023. Dessutom har vår kostnad för sålda varor (COGS) ökat med 9 miljoner kronor, framför allt beroende på längre utvecklingstider för att samtidigt både slutföra ett antal viktiga projekt och färdigställa den nya FLUX-plattformen. När dessa projekt är slutförda, senare i år, kommer vi att minska våra utvecklingskostnader. Som ett resultat av detta bör minskningen av vår EBITDA detta kvartal inte ses som strukturell.

Stark finansiell ställning
Med hänsyn till totala tillgängliga kreditfaciliteter uppgick det fria kassaflödet vid utgången av kvartalet till 143 miljoner kronor. Det är 6 miljoner kronor lägre jämfört med första kvartalet 2022. Våra investeringar i mjukvaruplattformarna FLUX, Puls och Xilium har ökat i liknande grad, med omkring 7 miljoner kronor. Med vårt starka kassaflöde och vår låga skuldsättning har bolaget en sund finansiell ställning.

Framtidsutsikter
Vår orderbok växte med 1,6 miljarder kronor under 2022 och det första kvartalet 2023. Nu arbetar vi med att fullfölja dessa ordrar. Detta innebär att våra kostnader tillfälligt har ökat, framför allt i vårt globala utvecklingsteam. Vår lönsamma TRaaS-verksamhet fortsätter att växa, och vårt förstärkta team i USA har klarat av att öka den primära försäljningen på denna strategiska marknad. Slutligen är också FLUX, vår banbrytande plattform för trafikövervakning, på väg att bli verklighet. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan att till år 2025 öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor, där TRaaS-intäkterna står för mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 procent år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Inbjudan till presentation
Den 26 april kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.sensysgatso.com

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.
https://ir.financialhearings.com/sensys-gatso-group-q1-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003177

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 26 April, 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244