REGMAR

Bokslutskommuniké Oktober - december 2022

Oktober-december 2022
- Nettoomsättning MSEK 161 (173)
- Orderingång MSEK 1 080 (195)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 34 (38)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK 22 (27)
- Totalresultat MSEK 9,6 (21,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,01 (0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK 6,7 (11,3)            

Januari-december 2022
- Nettoomsättning MSEK 495 (507)
- Orderingång MSEK 1 456 (368)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 73 (84)
- Rörelseresultat (EBIT) MSEK 31 (46)
- Totalresultat MSEK 61,0 (45,5)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (0,04)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten MSEK 125,6 (9,1)

VD-kommentar

Historisk orderingång på över 1 miljard kronor under kvartalet
2022 har varit ett år när våra kunder tydligt visade sin uppskattning för våra trafikövervaknings-
lösningar genom att lägga stora ordrar i Europa, Australien och USA. Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till ett historiskt belopp på 1 080 miljoner kronor, en ökning med mer än 450 procent jämfört med föregående år. 

Den främsta drivkraften för kvartalets höga orderingång är ett stort långsiktigt kontrakt med Trafikverket värt 850 miljoner kronor. Detta har inkluderats i den totala orderingången för fjärde kvartalet. 50 procent av detta 12-åriga kontrakt utgörs av återkommande TRaaS-verksamhet. Utöver denna stora order har vi fått två TRaaS-ordrar från Australien till ett totalt värde av 47 miljoner kronor samt två TRaaS-ordrar från USA till ett totalt värde av 128 miljoner kronor. Den sammanlagda TRaaS-delen av kvartalets orderingång är 600 miljoner kronor eller 56 procent av den totala orderingången. För helåret 2022 uppgick orderingången till 1,5 miljarder kronor. Det är tre gånger mer än under 2021 och den i särklass högsta orderingången i Sensys Gatsos 65-åriga historia. Ännu viktigare är att 58 procent av orderingången 2022 utgörs av löpande TRaaS-intäkter, vilket tydligt visar att vi tar ytterligare ett steg i vår strategi att utöka vår TRaaS-verksamhet.

TRaaS-försäljningen ökade med 28 procent under kvartalet
Vår nettoomsättning under kvartalet uppgick till 161 miljoner kronor, vilket är 6 procent lägre än föregående års omsättning på 173 miljoner kronor. Även om den totala omsättningen för 2022 minskade med 2 procent till 495 miljoner kronor (jämfört med 507 miljoner kronor föregående år), resulterade vårt strategiska fokus på TRaaS (Traffic Enforcement as a Service) i en markant ökning av det löpande intäktsflödet.

Vår TRaaS-försäljning uppgick till hela 93 miljoner kronor under kvartalet, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med föregående år. För helåret uppgick vår TRaaS-försäljning till 312 miljoner kronor, vilket är 26 procent mer än föregående år. Tack vare detta fokus står TRaaS-verksamheten nu för 63 procent av vår totala omsättning, jämfört med 49 procent år 2021. Det visar tydligt att vårt strategiska fokus på löpande TRaaS-intäkter ger resultat.

TRaaS-försäljningen i USA ökade med 21 procent under kvartalet
Vår amerikanska TRaaS Operatörsverksamhet ökade med 21 procent från 39 miljoner kronor till 47 miljoner kronor under kvartalet. För helåret 2022 var ökningen 36 procent, från 129 till 176 miljoner kronor. Denna nivå av återkommande intäkter ger den amerikanska organisationen en stabil grund att bygga vidare på. Med den nya ledningen i USA och en ny strategisk plan, ser framtiden ljus ut på denna stora och strategiskt viktiga marknad för Sensys Gatso.

Första intäkterna från vårt TRaaS-projekt i Tasmanien, Australien
I maj 2022 tecknade Sensys Gatso ett 3-årigt kontrakt värt 74 miljoner kronor med den tasmanska polisen, avseende ett automatiskt övervakningssystem för trafikförseelser. Vår lösning omfattar implementering av Sensys Gatsos sensorteknik installerad i fordon och släpvagnar som hanteras av vår välutbildade personal. Dessutom tillhandahåller vi en hostad lösning baserad på våra mjukvaror Puls och Xilium, skräddarsydd efter kundens behov. Den lyckade implementeringen av övervakningssystemet har under fjärde kvartalet bidragit till intäkter på 9 miljoner kronor för TRaaS-operatörstjänster, vilket är i linje med våra förväntningar. Denna framgångsrika implementering innebär en lovande utveckling av vår TRaaS-affärsmodell utanför USA.

Satsningar på ökad tillväxt
Som en del av vår nya strategiska plan för den amerikanska marknaden, ökar vi satsningarna på säljare och kundfokuserade aktiviteter för att främja tillväxten på denna viktiga marknad. Implementeringen av ett nytt ERP-system under året har också bidragit till en tillfällig utgiftsökning under kvartalet. Implementeringen förväntas till stor del vara klar i slutet av första kvartalet 2023.

Nya projekt i LATAM
Det ökade momentum vi har sett i LATAM-regionen fortsätter. Våra kunder i den här regionen sätter stort värde på Sensys Gatsos starka varumärke och omfattande erfarenhet av globala leveranser. I Uruguay har vi säkrat en del av den nationella upphandlingen via vår lokala partner. Tack vare vår förmåga att tillhandahålla en snabb lösning har vi kunnat leverera hela ordern under det fjärde kvartalet.

Sedan 2021 har vi samarbetat med en stark lokal partner i Equador, vilket har resulterat i tre nya projekt som har levererats under det fjärde kvartalet 2022. 

Costa Rica fortsätter att vara i en osäker situation på grund av statsbudgeten. I väntan på detta fortsätter vi vårt samarbete med kommuner i Costa Rica, för att komma igång med lokal verksamhet i landet.

Räddar liv i Ghana
Den andra stora affären under kvartalet kom från Ghana, där vi via vår 40-procentiga joint venture-andel tilldelades ett kontrakt värt 800 miljoner kronor, efter flera års diskussioner och förhandlingar med vår kund, Ghanas regering.

Sensys Gatsos uppdrag är att rädda liv genom att ändra körbeteendet i trafiken, över hela världen. Vi har 65 års global erfarenhet av trafikövervakning och vet att hög hastighet är den absolut största orsaken till skador och dödsfall i trafiken. Fart dödar, som vi vet.

I synnerhet i länder där många olika trafikanter använder samma vägar kan antalet olyckor vara extremt högt. Ett tydligt exempel är Ghana, där nästan 3 000 människor omkom i trafikolyckor 2021 - en siffra som tyvärr blir allt högre. Under samma period skadades dessutom 16 000 människor i trafiken. Detta leder inte bara till stort socialt och känslomässigt lidande, utan medför dessutom stora kostnader för samhället i Ghana, motsvarande 1,6 procent av BNP årligen. Därför är det inte förvånande att trafiksäkerhet har fått hög prioritet i regeringsbudgeten för de närmaste åren.

Vi är väldigt stolta över att Sensys Gatso, via vår 40-procentiga andel i joint venture-bolaget NTMEL, kan bidra till detta genom att lansera ett komplett TRaaS-program i Ghana. Programmet omfattar utformning, uppbyggnad, finansiering, drift och underhåll av ett nationellt trafiksäkerhetsprogram under de kommande 11 åren. Kontraktet har ett värde av 800 miljoner kronor, varav Sensys Gatso har 40 procents vinstandel. Vi räknar med att programmet ska bidra till våra intäkter under andra halvan av 2024, främst genom försäljning av utrustning och licenser för användning av Sensys Gatsos mjukvaruplattform.

Bruttomarginalen ökade med 7 procentenheter under kvartalet
Vi hade en stark bruttomarginal på 48,5 procent under kvartalet. Detta är 7 procentenheter högre än föregående års 41,6 procent. Den ökade bruttomarginalen är en följd av ökade TRaaS-intäkter med typiskt högre marginaler och förbättrade marginaler för systemförsäljning under kvartalet. För helåret 2022 förbättrades marginalen med 5 procentenheter, från 40,6 till 45,5 procent. På 12 månaders rullande basis förbättrades bruttomarginalen med 2 procentenheter från 43 procent tredje kvartalet till 45 procent fjärde kvartalet.

Fria kassaflödet ökade med 70 miljoner kronor
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,2 miljoner kronor under fjärde kvartalet, vilket är en ökning jämfört med föregående års 11,3 miljoner kronor. För helåret 2022 genererade Sensys Gatso ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 126 miljoner kronor. Det är en ökning med 117 miljoner kronor jämfört med 9 miljoner kronor föregående år. Efter investerings- och finansieringsaktiviteter har koncernen tillfört 70 miljoner kronor till kassaflödet. Den positiva rörelsen beror i huvudsak på betalda kundfordringar och lagerutnyttjande. Med vårt starka kassaflöde och vår låga skuldsättning har bolaget en sund finansiell ställning för att främja framtida tillväxt.

Framtidsutsikter
Med en orderingång på 1,5 miljarder kronor 2022 har detta år varit det mest framgångsrika året i Sensys Gatsos 65-åriga historia. Långsiktiga kontrakt med statliga kunder på våra hemmamarknader Sverige, Nederländerna och Australien säkerställer våra intäkter under många år framöver. Något som gör mig extra stolt är att vårt strategiska fokus på återkommande TRaaS-intäkter ger resultat. Under året har vi utökat vår totala TRaaS-verksamhet i USA med över 40 procent och genererat nya TRaaS-intäkter i Australien. Tillväxten inom vår TRaaS-verksamhet i kombination med en högre bruttomarginal bidrar till vår redan starka finansiella ställning. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan att till år 2025 öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor, där TRaaS-intäkterna står för mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 procent år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Inbjudan till presentation
Den 23 februari kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida:  https://www.sensysgatso.com

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. https://ir.financialhearings.com/sensys-gatso-group-q4-2022

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002172


Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 23 februari, 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244