Bokslutskommuniké Oktober - december 2021

Oktober - december 2021
- Nettoomsättning 172,5 MSEK (134,3)
- Orderingång 195,4 MSEK (120,5)
- Rörelseresultat (EBIT) 27,2 MSEK (12,5)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 37,5 MSEK (23,3)
- Totalresultat 21,3 MSEK (-8,0)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,02 (0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 11,3 MSEK (-7,0)

Januari - december 2021
- Nettoomsättning 506,8 MSEK (454,9)
- Orderingång 368,2 MSEK (788,4)
- Rörelseresultat (EBIT) 45,9 MSEK (10,8)
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 83,5 MSEK (59,4)
- Totalresultat 45,5 MSEK (-15,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) 0,04 (0,01)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten 9,1 MSEK (15,5)

VD-kommentar
Fortsatt stark lönsam tillväxt med 22% EBITDA-marginal
Efter ett starkt tredje kvartal kan jag stolt konstatera att hela teamet på Sensys Gatso levererat ett ännu bättre resultat under fjärde kvartalet. Lönsamheten (EBITDA) uppgick till 38 miljoner kronor, 61% bättre än i fjol. Vår EBITDA-marginal uppgick till 22% av nettoomsättningen, 7 procentenheter över vårt långsiktiga mål om 15%. Den främsta anledningen till det starka resultatet det här kvartalet är en ökning av bruttomarginalen på 42% jämfört med 37% för ett år sedan. Detta är i sin tur kopplat till den ökade försäljningen inom vår återkommande TRaaS-verksamhet. Bäst var den utmärkta tillgängligheten på mer än 99 % i vår nederländska TRaaS-verksamhet, vilket resulterade i en kundbonusutbetalning under kvartalet. För helåret uppgick EBITDA till 84 miljoner kronor, 41% högre än för 2020 och 16% av nettoomsättningen. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för helåret till 46 miljoner kronor, fyra gånger högre än i fjol. Sammantaget visar detta på en stabil resultatförbättring under hela året och hur effektivt vårt strategiska fokus på den lönsamma återkommande TRaaS-verksamheten är.

Beprövad TRaaS-affärsmodell driver på tillväxten
Vi hade också en stark omsättning under fjärde kvartalet med 173 miljoner kronor, 28% högre än i fjol. En viktig bidragande faktor har varit Saudiarabien där vi har levererat ytterligare 15% under kvartalet. Hittills har vi levererat totalt 55% av kontraktet. Resterande 124 miljoner kronor av kontraktet förväntar vi ska levereras under 2022.

För helåret ökade vår totala omsättning med 11% till 507 miljoner kronor. Den strategiska återkommande TRaaS-verksamheten visade högre tillväxtnivåer med 28% under kvartalet och 14% tillväxt för helåret. I USA tillkom tre nya kontrakt under 2021 och hittills under 2022 har ytterligare tre tillkommit. Detta visar på ett förväntat intresse bland städer att implementera automatiserad trafikövervakning. 

Mjukvara och data möjliggör ytterligare tillväxt i USA
Vår installerade bas i USA genererade mer än 540 miljoner datapunkter för bilar som passerade våra kameror under de senaste tre åren. Denna enorma mängd anonyma datapunkter genererar tillsammans med data från andra källor en värdefull information för Sensys Gatso och våra kunder. Genom att använda dataanalys kan vi optimera placeringen av våra kameror och hjälpa till att minska trafikolyckor med maximal effekt.

Information från vår installerade bas möjliggör effektivare försäljning genom att blivande kunders resultat kan förutses från Sensys Gatsos automatiserade trafikövervakningslösningar. Vår reviderade affärsplan för den amerikanska marknaden utgår från den här proaktiva säljmodellen. Med den nyligen undertecknade transportlagen, som för första gången innehåller uttryckligt federalt finansieringsstöd för hastighetskameror, har vi också ett positivt momentum för automatiserad trafikövervakning i många nya delstater och städer för Sensys Gatso.

Momentum i LATAM
Vi har nyligen tagit oss in på den colombianska marknaden genom joint venture-avtalet mellan Sensys Gatso och Capatest. Colombia är en fullskalig TRaaS-marknad som i mångt och mycket liknar vår verksamhet i USA. 

Den största skillnaden är att kontraktsperioderna brukar vara mycket längre, upp till 25 eller 30 år. Genom detta joint venture-avtal kombinerar vi Sensys Gatsos modell för TRaaS-operatörstjänster med lokal kunskap och erfarenhet inom trafikövervakning. Två befintliga övervakningskontrakt, som för närvarande drivs av Capatest med stöd av Sensys Gatsos lösningar, kommer att läggas till joint venture-avtalet så snart Sensys Gatso Colombia är i full drift. Detta förväntas ske under andra halvåret 2022. Kontrakten kommer att genomföras under de återstående 17 åren av kontraktsperioden.

Costa Ricas nationella kontrakt har ännu inte påbörjats på grund av budgetbegränsningar hos kunden. Tillsammans med våra konsortiepartner har vi flyttat implementeringen av vår lösning i Costa Rica till kommuner. En lyckad implementering där kommer möjligen att bidra till att det nationella projektet kan komma i gång.

Samtidigt har vi mottagit vår första order från Ecuador, en ny marknad för oss i LATAM-regionen. De aktiva projekten i Colombia, Costa Rica och Ecuador är bevis på det ökade momentum vi ser i LATAM-regionen. 

Orderstock på 840 miljoner kronor
Under kvartalet uppgick orderingången till 195 miljoner kronor, 62% högre än i fjol. Detta beror huvudsakligen på orderingång inom vårt joint venture i Colombia där vi har ett bestämmande inflytande och konsoliderar intäkterna för de återstående 17 åren av kontraktsperioden. Med en orderingång på 388 miljoner kronor för hela året 2021 och 788 miljoner kronor under 2020 har vi nu en orderstock på 840 miljoner kronor, varav större delen ska levereras under 2022.

Kostnader för leverantörskedjan stabila under 2022
På Sensys Gatso har vi långa ledtider för våra sälj-, leverans- och driftprocesser. Kritiska komponenter köps därför in långt i förväg och har redan säkrats för 2022. Monteringen av våra system sker i våra europeiska fabriker där det mesta av mervärdet för vår systemförsäljning realiseras. Våra affärsmodeller för systemförsäljning och operatörstjänster påverkas knappt av ökade energikostnader. I dag förväntar vi oss inga leveransproblem i vår försörjningskedja och våra kostnader för försörjningskedjan håller sig relativt stabila under 2022.

Framtidsutsikter
Jag är stolt över det enastående resultat som Sensys Gatsos globala team levererat under 2021. Trots svåra omständigheter med nedstängningar i många länder på grund av covid-19 uppnådde teamet ett EBITDA på inte mindre än 38 miljoner kronor under kvartalet, 61% högre än i fjol och 22% av nettoomsättningen. För helåret uppnådde vi ett EBITDA på 84 miljoner kronor, 41% högre än i fjol. Detta resultat drivs av den stabila tillväxt vi ser från vår TRaaS-verksamhet som har högre marginaler. Det bevisar att vårt strategiska fokus på detta återkommande affärssegment lönar sig.

Vår finansiella situation är solid med mer än 100 miljoner kronor i tillgängliga likvida medel. I tillägg har vi 161 miljoner kronor i rörelsekapital kopplat till aktiva kontrakt och leveranser.

Och med investeringar på 39 miljoner kronor i våra mjukvaruplattformar och i anläggningstillgångar i TRaaS-verksamheten i USA samt med en ny datadriven säljstrategi i USA är vi rustade för framtida tillväxt. 

Vi avslutar året med en orderstock på 840 miljoner kronor, varav större delen ska levereras till våra kunder under 2022.

Baserat på detta håller vi fast vid vår långsiktiga plan att öka nettoomsättningen till över 1 miljard kronor år 2025, där TRaaS-intäkterna utgör mer än 600 miljoner kronor. Vi håller också fortsatt fast vid vår ambition att öka EBITDA-marginalen till mer än 15 % år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Inbjudan till presentation
Den 23 februari kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in press, analytiker, aktieägare och intressenter till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida  https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q4-2021

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige: +46 8 5055 83 53
Storbritannien: +44 333 300 92 61
USA: +1 646 722 4902  

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 23 februari, 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244