Bokslutskommuniké 2020

Oktober-december 2020
- Nettoomsättning 134,3 Mkr (158,0)
- Orderingång 120,5 Mkr (241,2)
- Rörelseresultat (EBIT) 12,5 Mkr (13,9)
- Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 23,3 Mkr (27,1)
- Totalresultat -8,0 Mkr (7,8)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,01 kronor (0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 Mkr (43,4)

Januari-december 2020
- Nettoomsättning 454,9 Mkr (406,3)
- Orderingång 788,4 Mkr (561,9)
- Rörelseresultat (EBIT) 10,8 Mkr (-24,4)
- Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 59,4 Mkr (28,6)   
- Totalresultat -15,5 Mkr (-6,0)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kronor (-0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,5 Mkr (-3,7)

VD-kommentar
Orderingången ökade med 40 procent
Orderingången i fjärde kvartalet var stark på 121 miljoner kronor. Viktigare än totalbeloppet är dock kvaliteten på dessa order. Med TRaaS-kontrakt tecknade i USA och Nederländerna kommer orderingången huvudsakligen från kontrakt med löpande intäktsflöden. Det under fjärde kvartalet förnyade nederländska TRaaS-kontraktet sticker ut på grund av sin längd. Detta kontrakt förnyades för andra gången i november, förlängt till en total kontraktstid om tolv år. Detta är ett kvalitetsbevis på våra långsiktiga kundrelationer som bygger på en utmärkt precision och upptid. I USA gällde två av de tre ingångna kontrakten under kvartalet  hastighetsövervakning i skolområden, vilket är ett strategiskt mål för oss. 

För helåret innebär det en rekordhög orderingång om 788 miljoner kronor på rullande 12 månaders basis. Detta är 40 procent högre än 2019 som också var ett starkt år. Den utmärkta geografiska spridningen på årets orderingång, liksom den höga nivån på TRaaS-uppdragen, banar väg för en stark och lönsam omsättningstillväxt de kommande åren. 

TRaaS-omsättningen ökade med 23 procent
Den totala nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 134 miljoner kronor. Vi är nöjda med denna omsättningsnivå med tanke på att alla hastighetsprogram för skolområden i USA ännu inte hade återgått till normal omfattning under fjärde kvartalet på grund av pandemin. Av kvartalets nettoomsättning är 44 procent hänförlig till TRaaS, huvudsakligen från programmen i USA. Detta är en förbättring om 12 procentenheter jämfört med 32 procent i fjärde kvartalet 2019.  

Den totala nettoomsättningen för året ökade med 12 procent till 455 miljoner kronor jämfört med 406 miljoner kronor 2019. Mot bakgrund av utmaningarna på marknaden under 2020 ser vi detta som en utmärkttillväxtnivå. Den globala spridningen av vår nettoomsättning var geografiskt välbalanserad under 2020, med 26 procent från Americas, 34 procent från Europa och 40 procent från APAC och MEA. Under 2020 svarade TRaaS för 217 miljoner kronor, motsvarande 48 procent av den totala nettoomsättningen. Jämfört med föregående år, då TRaaS-omsättningen uppgick till 177 miljoner kronor, är detta en ökning med 23 procent.  

Positivt rörelseresultat, EBIT, på 11 miljoner kronor
Vi avslutade året med en hög EBITDA-nivå på knappt 60 miljoner kronor,  motsvarande 13 procent av nettoomsättningen. Detta är en fördubbling av bolagets EBITDA jämfört med 2019. Vi är särskilt stolta över att ha nått detta resultat under ett år med global konjunkturnedgång till följd av covid-19-krisen. Ända sedan pandemiutbrottet har vi med gemensamma krafter hållit igång vår verksamhet nästan som vanligt. I den rådande globala krissituationen har våra satsningar på kundrelationer, den interna organisationen och ett flexibelt arbetssätt visat sig vara väl använda investeringar. Tack vare vår gynnsamma situation kunde vi upprätthålla en hög försäljningsnivå och bibehålla våra marginaler. Dessutom lyckades vi hantera kostnadssidan på ett bra sätt, trots att medeltalet helårstjänster under året ökade med 27 för att stödja vår växande verksamhet. Våra totala kostnader minskade med 11 procent under året. Med ökad omsättning, stabila marginaler och lägre kostnader är vi stolta över att ha levererat ett positivt EBIT-resultat på 11 miljoner kronor under 2020, en förbättring på 35 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Stark ställning i Costa Rica-kontrakt
Under kvartalet blev det uppenbart att covid-19-pandemin slagit hårt mot Costa Ricas ekonomi. De budgeterade medlen som kunden avsatt för genomförande av vårt kontrakt hölls inne av finansministeriet. Costa Ricas regering är på det klara med fördelarna för allmänheten med vårt trafikövervakningssystem, men måste kortsiktigt göra andra finansiella prioriteringar. Mot bakgrund av vår starka avtalsmässiga position och regeringens vilja att introducera det nationella trafiksäkerhetssystemet vid en senare tidpunkt, tror vi att programmet kan genomföras som det var tänkt även om det blir senare än planerat. För närvarande är vår bästa uppskattning att de första leveranserna kommer att starta under andra halvåret 2021.

Leveranser återupptas till Saudiarabien
I augusti 2020 erhöll vi ett kontrakt med vår kund i Saudiarabien avseende vår fordonsmonterade lösning. Med ett totalt kontraktsvärde på 275 miljoner kronor är detta det enskilt största kontrakt som Sensys Gatso tilldelats hittills. Vi är mycket nöjda över att ha påbörjat leveranserna till detta projekt under tredje kvartalet. På grund av logistikproblem hos vår kund har endast 15 procent av kontraktsintäkterna redovisats under 2020. Vi återupptog leveranserna under februari och räknar med att återstående leveranser enligt kontraktet kan genomföras under 2021.

Utredning i Nederländerna
I januari inledde Fiscal Information and Investigation Service i Nederländerna en utredning av Sensys Gatso Netherlands B.V. (tidigare Gatsometer B.V.). Utredningen avser eventuella regelöverträdelser från Gatsometer B.V:s sida innan bolaget förvärvades av Sensys Traffic AB. Utredningen är ännu i en inledande fas med insamling och verifiering av fakta beträffande ett visst kontrakt från 2015.

Även om det inte var en skyldighet enligt MAR (EU:s marknadsmissbruks-förordning) beslutade vi oss för att informera marknaden om denna inledande utredning. Vi har initierat en egen intern granskning som inte har gett några indikationer på eventuella regelöverträdelser. Vi kommer att proaktivt rapportera resultaten av vår granskning till den utredande myndigheten. Även om vi är optimistiska om utfallet är eventuella konsekvenser för bolaget svårbedömda innan den utredande myndigheten har presenterat sin slutsats.  

Pär Degerman blir ny CTO på Sensys Gatso
Vi välkomnar Pär Degerman som började sin tjänst som CTO hos Sensys Gatso i februari. Han efterträder Timo Gatsonides som beslutat sig för att anta andra utmaningar. Timos långa erfarenhet från vår bransch och hans inkluderande ledarstil har hjälpt oss att nå vår nuvarande marknadsledande ställning. Timo Gatsonides kommer att vara kvar i företaget i en rådgivande roll.  

Pär Degerman har en internationell teknisk bakgrund från Scania och Einride där han tjänstgjort som CTO. Pär har en master- och en licentiatexamen från Linköpings universitet. Med starka kunskaper i att bygga en modern utvecklingsorganisation för Pär också med sig kunskap om fordons- och trafikindustrin till vårt företag. Jag är övertygad om att han kommer att hjälpa oss att utveckla företaget i takt med de förändrade marknadsbehoven och skapa långsiktigt aktieägarvärde. Pär kommer att presentera sig och dela med sig av sin tekniska vision för vårt företag vid presentationen av första kvartalets finansiella utveckling. 

Framtidsutsikter
Vår orderbok är starkare än någonsin och vår TRaaS-affär fortsätter att växa, med förbättrad lönsamhet som resultat. I kombination med god kostnadskontroll har vår EBITDA-marginal nästan fördubblats från 7 procent 2019 till 13 procent 2020.Även om intäkterna på kort sikt delvis  påverkas av covid-19-pandemin håller vi fast vid vår långsiktiga plan att öka nettoomsättningen från 454 miljoner kronor 2020 till över 1 miljard kronor år 2025, där TRaaS-intäkter utgör mer 600 miljoner kronor. Vi håller också kvar vår målsättning att öka lönsamheten, från en EBITDA-marginal på 13 procent 2020 till mer än 15 procent år 2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group AB

 

Finansiell information

Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 25 februari kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in till en presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska. Presentationen i samband med denna rapport kommer att publiceras på webbplatsen.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q4-2020

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige: +46 8 51 99 93 83
Storbritannien: +44 333 300 92 72
USA: +1 8 338 230 590
Nederländerna: +31 107 12 91 62


Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl 08.30 den 25 februari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: [email protected]
e-post IR: [email protected]
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244