Bokslutskommuniké för 2017

Oktober - december 2017
- Nettoomsättning 83,3 Mkr (104,0)
- Orderingång 156,3 Mkr (66,6)
- Rörelseresultat -4,7 Mkr (-4,6)
- EBITDA 5,4 Mkr (5,8)
- Resultat efter skatt -12,6 Mkr (-0,2)
- Totalresultat -3,2 Mkr (3,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,01 kronor (0,00)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 Mkr (38,9)

Januari - december 2017
- Nettoomsättning 293,1 Mkr (436,6)
- Orderingång 348,9 Mkr (199,9)
- Rörelseresultat -54,8 Mkr (-23,2)
- EBITDA -15,9 Mkr (25,3)
- Resultat efter skatt -61,8 Mkr (-24,4)
- Totalresultat -64,9 Mkr (-0,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,09 kronor (-0,04)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39,3 Mkr (88,4)

Jämförelsestörande poster
Effekterna av engångskostnaderna för förändringsprogrammet och den minskade tilläggsköpeskillingen under Övriga rörelseintäkter har påverkat jämförbarheten för vår delårsrapport. Justering för jämförelsestörande poster är följande:

Oktober - december 2017
Just. EBITDA 5,4 Mkr (5,8)

Januari - december 2017
Just. EBITDA -15,9 Mkr (29,4)

VD-KOMMENTAR

Försäljningen återhämtar sig 

Sensys Gatso har haft en ökad försäljning i fjärde kvartalet. Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 83,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 17,5 procent jämfört med föregående kvartal.  

Försäljningsökningen berodde främst på ökad försäljningsnärvaro inom segmentet Systemförsäljning som redovisade en förbättring på 22,0 procent jämfört med tredje kvartalet. Denna försäljning utgörs huvudsakligen av löpande service och underhåll med flera återkommande order från befintliga kunder.  

Verksamheten inom Operatörstjänster har stabiliserats under fjärde kvartalet och uppgick till 12 miljoner kronor. Under föregående kvartal påverkades försäljningen negativt av ett domstolsbeslut i Iowa. Kundbasen i USA utökades under året genom en lansering nya program, vilket kommer att vara en tillväxtmotor för återkommande försäljning av operatörstjänster i framtiden.  

Stark orderingångstillväxt 

Orderingången under kvartalet var mycket stark, 156 miljoner kronor, vilket är en ökning med 163 procent jämfört med föregående kvartal. Denna tillväxt är ett resultat av våra försäljnings- och utvecklingssatsningar i kombination med ett förbättrat marknadsläge. Nästan hälften av denna orderingång avser kontrakt inom operatörsttjänster som löper över flera år, vilket stärker vår bas för återkommande intäkter på lång sikt. Vi räknar med att leverera cirka 100 miljoner kronor av orderstocken under 2018, med start från andra kvartalet.  

Förbättrad EBITDA under kvartalet 

EBITDA för kvartalet uppgick till 5,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring på 14,3 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal. Detta är främst ett resultat av att en hög servicegrad mot kund har bidragit till en ökad försäljning på cirka 22 procent samtidigt som vi har haft en stabil kostnadsbas. 

Tillgängliga likvida medel 

Vid fjärde kvartalets utgång uppgick tillgängliga likvida medel till 121,3 miljoner kronor, bestående av 58,9 miljoner i kontanter och 62,4 miljoner kronor i outnyttjade krediter. Med denna starka likviditet är vi väl positionerade för att genomföra våra strategiska tillväxtplaner.  

Framtidsutsikter 

Den del av verksamheten som ger återkommande försäljning håller på att förbättras, såväl inom Systemförsäljning som inom Operatörstjänster. Vi är dock i hög grad fortsatt beroende av den volatila verksamheten med projekt av engångskaraktär. På kort sikt fokuserar vi på att förbättra effektiviteten i denna del av verksamheten.  

På längre sikt förväntar vi oss ett förbättrat marknadsläge för trafiksäkerhetssystem baserat på en återhämtning i världsekonomin. Vi kommer att fortsätta fokusera på vår strategi som går ut på att utöka våra aktiviteter inom operatörstjänster och tillhandahålla innovativa mjukvaru- och systemlösningar runt om i världen.

Ivo Mönnink 

VD, Sensys Gatso Group 

Inbjudan till presentation för press och analytiker

Den 22 februari kl. 9:30 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa online via länk på Sensys hemsida: www.sensysgatso.com eller http://media.fronto.com/cloud/sensys/180222 

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt: 

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk:
http://emea.directeventreg.com/registration/5764349
Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.
För att delta i konferensen, slå in koden följt av "#" när du ombes göra så. 

Direkt via telefon:
Istället för att registrera sig online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:
Sverige: 08-566 194 25 
USA: +1 8 669 049 624
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31 

Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och vänta istället (1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt: Konferens-ID: 5764349 eller "Sensys" för att registrera. 

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid. 

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits, kl. 08.30 den 22 februari 2018. 

För mer information kontakta:
VD Ivo Mönnink
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244