Bokslutskommuniké för 2016

Oktober - december 2016

 • Nettoomsättning 104,0 Mkr (178,7)
 • Orderingång 66,6 Mkr (186,4)
 • Rörelseresultat -4,6 Mkr (21,4)
 • EBITDA 5,8 Mkr (37,7)
 • Resultat efter skatt -0,2 Mkr (-19,9) 
 • Periodens totalresultat 3,7 Mkr (14,6)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kr (0,03)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,9 Mkr (9,8)

Januari - december 2016

 • Nettoomsättning 436,6 Mkr (397,8)
 • Orderingång 199,9 Mkr (292,4)
 • Rörelseresultat -23,2 Mkr (48,7)
 • EBITDA 25,3 Mkr (75,5)
 • Resultat efter skatt -24,4 Mkr (40,9)
 • Periodens totalresultat -0,7 Mkr (29,4)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,04 kr (0,07)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,4 Mkr (37,7)

(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)

VD-KOMMENTAR
När vi ser tillbaka på 2016 är det två teman som framträder. Å ena sidan har det varit ett framgångsrikt år med förändringar för Sensys Gatso-koncernen. Vi har effektiviserat organisationen och ökat andelen löpande intäkter i enlighet med vår långsiktiga strategi. Å andra sidan var det också ett år med ogynnsam geopolitisk utveckling som hade en negativ inverkan på vår utveckling och på marknaden i stort. Det låga oljepriset i kombination med valutgången i USA har orsakat störningar, särskilt för verksamheten i Mellanöstern. Som vi påpekade redan förra kvartalet kan situationen komma att ändras fort, men vi förblir optimistiska vad gäller den underliggande verksamheten och de långsiktiga framtidsutsikterna. Vi ser en tydlig ökning i efterfrågan på trafiksäkerhetslösningar världen över, och vi vet att det värde som vi kan tillföra är väsentligt.

Årsomsättningen för de två affärssegmenten uppgick till 436,6 Mkr, varav Systemförsäljning svarade för 370,3 Mkr och Operatörstjänster för 66,3 Mkr. I fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 104,0 Mkr, med 84,9 Mkr för Systemförsäljning och 19,0 Mkr för Operatörstjänster. EBITDA var 5,8 Mkr (37,7) och rörelseresultatet blev -4,6 Mkr (21,4).

Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 66,6 Mkr (186,4), vilket är högre än föregående kvartal (44,8) men lägre än fjärde kvartalet 2015. Orderingången kan variera väsentligt mellan kvartalen. Under fjärde kvartalet mottog vi beställningar från Sverige till ett värde av 28,0 Mkr och från Förenade Arabemiraten på 5,0 Mkr samt ett antal mindre beställningar, mestadels från Europa. Efter årets utgång har vi även mottagit två beställningar från Belgien till ett värde om totalt 18,6 Mkr avseende trafiksäkerhetssystem i Bryssel och Flandern, samt beställningar från Sydeuropa värda 25,6 Mkr.

Vi har kunnat upprätthålla ett starkt kassaflöde under året, och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,4 Mkr, detta trots kostnader tagna i samband med förändringsprogrammet under 2016 på 16,0 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet var 38,9 Mkr. Som en följd av det starka kassaflödet under 2016 har vi återbetalat lån med 66,2 Mkr och gjort amorteringar på våra rörliga kreditfaciliteter med 42,7 Mkr. Vi har nu kommit halvvägs in i första kvartalet 2017, där vi räknar med att vårt förändringsprogram kommer att få fullt genomslag vad gäller kostnadsbesparingar i både den svenska och nederländska verksamheten på 5 Mkr per kvartal jämfört med föregående år, samt en minskning av nettorörelsekapitalet.

Därtill har vi väsentligt ökat våra tillgängliga likvida medel under året, med hänsyn tagen till återbetalning av banklån, kreditfaciliteter och även återbetalning av lån till aktieägarna som togs i samband med förvärvet av GATSO, på totalt 109,4 Mkr. De tillgängliga likvida medlen uppgick vid årets utgång till 85,5 Mkr jämfört med 57,7 Mkr i slutet av 2015.

På kort sikt är marknadsutsikterna för Systemförsäljningssegmentet volatila, och kan visa sig vara osäkra på grund av globala geopolitiska förändringar. Vi kommer emellertid att fortsätta fokusera på vår strategi och är rustade att ta oss an alla affärsmöjligheter när de uppstår. Oavsett vilken riktning den politiska utvecklingen tar är den långsiktiga trenden positiv för hållbara lösningar och tjänster och med vår utökade kapacitet kommer Sensys Gatso Group att gynnas av denna trend.

Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 23 februari kl. 09.30 presenterar VD Torbjörn Sandberg och finansdirektör Niki Gatsonides rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa online via länk på Sensys hemsida: www.sensysgatso.com

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt:

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk: http://emea.directeventreg.com/registration/68274778
Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.
För att delta i konferensen, slå in koden följt av "#" när du ombes göra så.

Direkt via telefon:
Istället för att registrera sig online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:
Sverige: 08-566 194 25
USA: +1 8 669 049 624
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31
Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och vänta istället (1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst.
Ange nu ditt: Konferens-ID: 68274778 eller "Sensys" för att registrera.

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid.

Torbjörn Sandberg VD,
Sensys Gatso Group 

Finanskalender
Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-mars 2017 17 maj 2017
Årsstämma 2016 18 maj 2017
Delårsrapport april-juni 2017 31 aug 2017 
Delårsrapport juli-september 2017 23 nov 2017

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD Mobil: 076-843 43 76

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 23 februari 2017.  

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244