Bokslutskommuniké för 2015

Oktober - december 2015

(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)
- Nettoomsättningen uppgick till 178,7 Mkr (58,7)
- Orderingången uppgick till 186,4 Mkr (114,5)
- EBITDA uppgick till 37,7 Mkr (20,7)
- Rörelseresultatet uppgick till 21,4 Mkr (20,5)
- Rörelsemarginalen var 12,0 procent (34,8)
- Resultat efter skatt uppgick till 19,9 Mkr (16,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,03 kr (0,03)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 Mkr (17,4)

Januari - december 2015

(Konsoliderade siffror endast från augusti till december 2015. Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)
- Förvärv av Gatso Beheer BV och bildande av Sensys Gatso Group från den 1 augusti 2015
- Nettoomsättningen uppgick till 397,8 Mkr (160,6)
- Orderingången uppgick till 292,4 Mkr (166,2)
- EBITDA uppgick till 75,7 Mkr (35,4)
- Rörelseresultatet uppgick till 48,7 Mkr (34,6)
- Rörelsemarginalen var 12,2 procent (21,5)
- Resultat efter skatt uppgick till 40,9 Mkr (27,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,07 kr (0,05)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,7 Mkr (33,5)

VD-kommentar
När jag ser tillbaka på ett spännande 2015, drar jag slutsatsen att Sensys Gatso är ett betydligt starkare och större företag nu jämfört med samma period förra året. Sammanslagningen med Gatso Beheer var ett nödvändigt steg för att ytterligare stärka vår marknadsställning och för att åstadkomma en ökande omsättning. Nästa steg är att effektivisera det sammanslagna företaget, så att den starkare ställningen på marknaden också återspeglas i vårt resultat.

Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 178,7 Mkr (58,7) för det sammanslagna företaget, EBITDA uppgick till 37,7 Mkr (20,7) och rörelseresultatet uppgick till 21,4 Mkr (20,5). För helåret uppgick nettoomsättningen till 397,8 Mkr (160,6). EBITDA uppgick till 75,7 Mkr (35,4) och rörelseresultatet till 48,7 Mkr (34,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,2 % (21,5).

Rörelsemarginalen för helåret har påverkats av engångskostnader i samband med förvärvet av Gatso samt av avskrivningar av immateriella tillgångar som identifierades vid sammanslagningen av företagen.

Förändring av verksamheten - det nya Sensys Gatso
För att klara vår ambition att bli ett ännu mer fokuserat programvaru- och tjänsteföretag, har Sensys Gatso som mål att sänka kostnaderna och förbättra resultatet för den nederländska och svenska verksamheten genom att påbörja ett program för kostnadssänkning och effektivitet. Förändringsprogrammet kommer att omfatta en omorganisation av systemenheterna till att bli kompetenscenter i Sverige och Nederländerna. Vi kommer också att effektivisera leveranskedjan och avsevärt dra ner på monteringsverksamheten i Nederländerna. Programmet får full effekt under första kvartalet 2017. Programmets slutliga kostnader och besparingar beror dock på resultatet från de förhandlingar med lokal fackklubb och berörda fackförbund som påbörjas omedelbart. Mer detaljer finns längre ner i den här rapporten.

Förvärvet av Gatso Beheer - påverkar rörelseresultatet
Som ett resultat av sammanslagningen med Gatso Beheer har koncernen i sin analys av förvärvsprisallokeringen redovisat identifierbara immateriella tillgångar på 164,6 Mkr (kundkontrakt, varumärken och annat). Dessa tillgångar kommer att skrivas av under deras nyttjandeperiod. Avskrivningar avseende dessa tillgångar kommer att uppgå till 54 Mkr under 2016, och vi kommer att meddela skillnaden mellan normal avskrivning och avskrivning på grund av förvärvsprisallokeringen. Goodwill kommer att nedskrivningsprövas varje år. Mer detaljer finns längre ner i den här rapporten.

2016 - ett år av förändring
Nyckeln till framgång i framtiden är att fortsätta att ta hem tjänstekontrakt och bredda vår tjänsteverksamhet samtidigt som vi förändrar organisationen för att bli ett effektivt programvaru- och tjänsteföretag. Vår ambition är att halva koncernens omsättning inom 2-3 år ska komma från programvara och tjänster inom områdena säkra landsvägar, övervakade motorvägar och hållbara städer.

Om vi ser tillbaka på 2015, fortsatte vi att leverera efter våra strategiska prioriteringar, och vi har en tydlig väg framåt med initiativ för att fortsätta genomföra vår strategi där vi utnyttjar vår stora kundbas och en bred produktportfölj. Samtidigt är jag övertygad om att vi fortfarande har stora möjligheter att kontinuerligt förbättra företaget under 2016 även om framtidsutsikterna på kort sikt påverkas av förändringsprogrammet och effekter till följd av förvärvet.

Torbjörn Sandberg
VD, Sensys Gatso Group

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport jan-mars 2016 19 maj 2016
Årsstämma 2015 19 maj 2016
Delårsrapport april-juni 2016 26 augusti 2016
Delårsrapport juli-september 2016 24 november 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Sandberg, VD
076-843 43 76


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244