Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 9 maj 2019 i Jönköping

Styrelse
Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Pia Hofstedt , Kerstin Sjöstrand samt nyval av Christina Hallin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman valde Claes Ödman till styrelseordförande.

Revisor
Årsstämman gjorde omval av BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har utsett den auktoriserade revisorn Johan Parmanson till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 200 000 kronor att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga fem procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Jönköping 9 maj 2019
Styrelsen för Sensys Gatso Group AB (publ)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 17.45.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244