REG

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 8 maj 2024 i Jönköping

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Kerstin Sjöstrand, Pia Hofstedt, Francis Schmeer och Mark Talbot som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman valde Claes Ödman till styrelseordförande.

Revisor
Årsstämman beslutade om omval av BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har utsett den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 750 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Årsredovisning
Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Ersättningsrapport och ersättningsriktlinjer
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga fem procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 13.10.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 302 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244